བསླུ་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bslu med kyi skyabs gnas dkon mchog gsum sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 52, Pages 488-490 (Folios 37b6 to 38b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bslu med kyi skyabs gnas dkon mchog gsum sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 488-490. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/flowers-ravaged-by-frost
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་སད་ཀྱིས་ཁྱེར་བ་ན་མི་རྟག་དྲན་པས་སྐྱོ་གླུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang me tog gi tshogs sad kyis khyer ba na mi rtag dran pas skyo glu bris pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ བསླུ་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །གཅིག་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རྗེའི། །ཞབས་པདྨོ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་མཆོད། །མི་ང་ཡི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །སྟོན་ཟླ་ཡི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས། །རྒྱལ་བལ་གྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡི། །མེ་ཏོག་ནི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ། །མཚར་སྡུག་གི་བུ་མོ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་། །མཁས་བླུན་གྱི་མིག་དང་ཡིད་ལ་ནི། །ཕན་བདེ་ཡི་དགའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བསྐྱེད། །དེ་འདྲ་ཡི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་ཚོགས་དེ། །སྟོན་ཟླ་ལ་ཉེར་བརྒྱད་མུན་སྨག་ལ། །སྔོ་སངས་ཀྱི་བུ་མོ་བཀྲག་ཏེ་ཆེ། །རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོས་ཞལ་བཟང་བཀྲ། །དྲི་བཞོན་གྱི་ངད་པ་རབ་བསྐྱེད་པས། །ཐོ་རངས་ཀྱི་ཆུ་ལ་མེ་ཏོག་རྣམས། །མགོ་ལ་ནི་ཞྭ་མོ་དཀར་པོ་གྱོན། །ཉི་ཤར་གྱི་ཆ་ལ་འཆི་བས་འཇོམས། །ལོ་འདབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐུར་དུ་འཕྱང་། །མགོ་ལྕོགས་ནི་མགྲིན་པས་མ་ཐེགས་ཏེ། །ཤི་བ་ཡི་རོ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡི། །དཔེ་དེས་ཀྱང་མི་རྟག་སྟོན་ནས་བྱུང་། །ལང་ཚོ་ཡི་མཛེས་པ་ལོ་ཟླ་ཡི། །དམག་དཔུང་གིས་བཅོམ་པར་གྱུར་པ་དང་། །འཆི་བདག་གི་དུས་མུན་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །འཁྲུལ་སྣང་གི་གཤིན་རྗེ་གྲངས་མེད་ཀྱིས། །ལུས་གཅེས་རྒུའི་མེ་ཏོག་སད་ཀྱིས་ཁྱེར། །མགོ་འཕང་ནི་དམའ་ཞིང་མ་མཆུ་འཕྱང་། །ཡན་ལག་རྣམས་ཤིང་བཞིན་རེངས་པ་འོང་། །དེ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་དེ། །མྱུར་བ་རུ་འབྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ། །བདག་སྙིང་དེ་བཟོད་སྲན་མ་ཆེ་བར། །དམ་ཆོས་ལ་འབུངས་གསུམ་བསྐྱེད་ལ་རེམ། །དེ་འདྲ་དེ་བྱུང་དུས་ཅི་བྱ་མེད། །དེ་བས་ན་རང་དབང་ཡོད་དུས་འདིར། །ལེ་ལོ་དང་སྙོམས་ལས་དབང་མ་གཏོང་། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མེ་ཆེན་སྦར་བྱས་ཏེ། །ཉོན་མོང་གི་ཚང་ཚིང་བསྲེག་པ་དང་། །འཁོར་བ་ཡི་མེ་འོབས་བརྒལ་དཀའ་བར། །མྱུར་བ་རུ་སྒྲོལ་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་རང་མཁྱེན། །ཅེས་པའང་མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་སད་ཀྱིས་ཁྱེར་བ་ན་མི་རྟག་དྲན་པས་སྐྱོ་གླུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

!_bslu med kyi skyabs gnas dkon mchog gsum/__/gcig 'dus kyi ngo bo bla ma rje'i/__/zhabs pad+mo spyi bo'i rgyan du mchod/__/mi nga yi blo sna chos la bsgyur/__/ston zla yi phun sum tshogs pa'i dus/__/rgyal bal gyi yul nas byung ba yi/__/me tog ni kha dog sna tshogs pa/__/mtshar sdug gi bu mo ltar mdzes shing /__/mkhas blun gyi mig dang yid la ni/__/phan bde yi dga' ba brgya phrag bskyed/__/de 'dra yi dpal yon phun tshogs de/__/ston zla la nyer brgyad mun smag la/__/sngo sangs kyi bu mo bkrag te che/__/rgyu skar gyi lha mos zhal bzang bkra/__/dri bzhon gyi ngad pa rab bskyed pas/__/tho rangs kyi chu la me tog rnams/__/mgo la ni zhwa mo dkar po gyon/__/nyi shar gyi cha la 'chi bas 'joms/__/lo 'dab kyi yan lag thur du 'phyang /__/mgo lcogs ni mgrin pas ma thegs te/__/shi ba yi ro ltar gyur pa yi/__/dpe des kyang mi rtag ston nas byung /__/lang tsho yi mdzes pa lo zla yi/__/dmag dpung gis bcom par gyur pa dang /__/'chi bdag gi dus mun chen po'i klong /__/'khrul snang gi gshin rje grangs med kyis/__/lus gces rgu'i me tog sad kyis khyer/__/mgo 'phang ni dma' zhing ma mchu 'phyang /__/yan lag rnams shing bzhin rengs pa 'ong /__/de lta bu'i 'jigs pa chen po de/__/myur ba ru 'byung bar gdon mi za/__/bdag snying de bzod sran ma che bar/__/dam chos la 'bungs gsum bskyed la rem/__/de 'dra de byung dus ci bya med/__/de bas na rang dbang yod dus 'dir/__/le lo dang snyoms las dbang ma gtong /__/brtson 'grus kyi me chen sbar byas te/__/nyon mong gi tshang tshing bsreg pa dang /__/'khor ba yi me 'obs brgal dka' bar/__/myur ba ru sgrol nus byin gyis rlobs/__/pha bla ma rje btsun khyed rang mkhyen/__/ces pa'ang me tog gi tshogs sad kyis khyer ba na mi rtag dran pas skyo glu bris pa'o//___//

Footnotes

Other Information