བླ་མ་རྗེས་དྲན་གྱི་གླུ་འཇིགས་མཛད་ཁྲོས་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་བསྐུལ་བའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma rjes dran gyi glu 'jigs mdzad khros pa'i byin rlabs snying la bskul ba'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 51, Pages 486-488 (Folios 36b6 to 37b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rjes dran gyi glu 'jigs mdzad khros pa'i byin rlabs snying la bskul ba'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 486-488. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་འཇིགས་མཛད་ཁྲོས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལྕགས་སྟག་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་དང་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang 'jigs med nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal 'jigs mdzad khros pa'i bsnyen sgrub kyi skabs lcags stag rgyal zla'i dkar phyogs kyi rdzogs pa dang por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བླ་མ་རྗེས་དྲན་གྱི་གླུ་འཇིགས་མཛད་ཁྲོས་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་བསྐུལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ་ཡེ། དཔལ་ལྡན་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐུ། །དངོས་གཅིག་དུ་མའི་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་ནི་མཐའ་ཡས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མཚན་དཔེ་ཡི་སྣང་བརྙན། །དམར་སེར་སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུར་པོ། །རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད། །རབ་འབྱམས་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱེད་པོ་སྙིང་དབུས་སུ་བཞུགས་ཤིག། མཛེས་འཛུམ་ཞི་བས་མི་ཐུལ་གདུལ་དཀའ་ཡི་འགྲོ་ལ། །མི་བཟད་འཇིགས་རུང་དྲག་པོ་གར་དགུ་ཡི་ཉམས་ལྡན། །གཤིན་རྗེ་བྱེ་བའི་སྡེ་ཚོགས་འདུལ་མཛད་ཀྱི་ཁྲག་འཐུང་། །འཇམ་དཔལ་ཡ་མནྟ་ཀར་གསོལ་བ་རང་འདེབས་སོ། །ཀུན་རྨོངས་གཏི་མུག་དགྲ་ཆེན་མུན་སྟུག་གི་གླང་པོ། །ང་རྒྱལ་དྲེགས་པས་མྱོས་པའི་གཙུག་བུམ་ནི་འགེམ་མཛད། །དུས་ཀྱི་དགྲ་ཆེན་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནི་འཇིགས་བྱེད། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དངོས་སུ་བསྒྱུར་མཛོད། །བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་གསང་ཆེན་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ལེན། །རྡོ་རྗེ་བེ་ཏ་ལི་ཡི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ། །གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་ཐུགས་བཅུད་ཀྱི་བདུད་རྩིས། །ཚེ་འདིར་འཇམ་དཔལ་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་རང་འདེབས་སོ། །ཁམས་གསུམ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྡོམ་པས། །རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ཐིག་ལེ་འོད་གསལ་དུ་དེངས་སྟེ། །ཅིར་སྣང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འབྱམས་ཀླས་ཀྱི་འཁོར་ལོར། །གདོད་ནས་ལྷུན་རྫོགས་མངོན་གྱུར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། མ་དག་རླུང་སེམས་འཁྲུལ་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་སྣང་བ། །བསྟན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལྷ་མིན་གྱི་ཀླ་ཀློ། །འཇིགས་མཛོད་ཁྲོས་པའི་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་ཡི་དབལ་གྱིས། །རྩད་ནས་བརླག་པར་ནུས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཞིག་སྩོལ་ཞུ། །རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཞབས་བརྟན། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་དར་ཤིང་ནི་རྒྱས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་བདེ་དགེའི་དཔལ་ཡོན་རྫོགས་ལྡན་བཞིན་འཕེལ་ནས། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་སྣང་བ་འགྲིབ་མེད་དུ་ཤོག་ཅིག། ངེད་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་གྱི་ཕོ་མོ། །ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་ཀ་ཆེན་ཡུན་དུ་ནི་བརྟན་ཏེ། །འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཡི་སྐུ་བརྙེས། །འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་འཇིགས་མཛད་ཁྲོས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལྕགས་སྟག་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་དང་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

!_bla ma rjes dran gyi glu 'jigs mdzad khros pa'i byin rlabs snying la bskul ba'i dbyangs snyan ces bya ba/__a ho ye/__dpal ldan srid zhi'i khyab bdag bde chen gyi chos sku/__/dngos gcig du ma'i gar gyi rnam rol ni mtha' yas/__/rgyal kun mkhyen pa'i gter chen ye shes kyi sku can/__/bla ma 'jam dpal rdo rje snying dbus nas dran byung /__/kha sbyor yan lag bdun ldan mtshan dpe yi snang brnyan/__/dmar ser sin+d+hu wA ra'i 'od zer gyi phur po/__/rdo rje dbyangs can dgyes pa'i rjes chags kyi rol rtsed/__/rab 'byams spro bsdu'i byed po snying dbus su bzhugs shig/__mdzes 'dzum zhi bas mi thul gdul dka' yi 'gro la/__/mi bzad 'jigs rung drag po gar dgu yi nyams ldan/__/gshin rje bye ba'i sde tshogs 'dul mdzad kyi khrag 'thung /__/'jam dpal ya man+ta kar gsol ba rang 'debs so/__/kun rmongs gti mug dgra chen mun stug gi glang po/__/nga rgyal dregs pas myos pa'i gtsug bum ni 'gem mdzad/__/dus kyi dgra chen bcom ldan rdo rje ni 'jigs byed/__/bdag gi sgo gsum rdo rje gsum dngos su bsgyur mdzod/__/bsnyen cing sgrub pa'i gsang chen rmad byung gi nyams len/__/rdo rje be ta li yi snyan brgyud kyi gdams pa/__/grub brnyes rig 'dzin bye ba'i thugs bcud kyi bdud rtsis/__/tshe 'dir 'jam dpal 'grub par gsol ba rang 'debs so/__/khams gsum 'od gsal dbu ma'i grong khyer du sdom pas/__/rtsa yi mdud grol thig le 'od gsal du dengs ste/__/cir snang sku dang ye shes 'byams klas kyi 'khor lor/__/gdod nas lhun rdzogs mngon gyur byin gyis rang rlobs shig/__ma dag rlung sems 'khrul pa'i gzugs brnyan gyi snang ba/__/bstan la gnod cing 'tshe ba'i lha min gyi kla klo/__/'jigs mdzod khros pa'i mtshon cha rnon po yi dbal gyis/__/rtsad nas brlag par nus pa'i mthu stobs zhig stsol zhu/__/rgyal bstan dar rgyas bstan 'dzin skyes chen rnams zhabs brtan/__/chos ldan rgyal po'i mnga' thang dar shing ni rgyas te/__/'jig rten bde dge'i dpal yon rdzogs ldan bzhin 'phel nas/__/bkra shis dge legs snang ba 'grib med du shog cig/__nged cag rdo rje'i rnal 'byor rig 'dzin gyi pho mo/__/tshe srog rdo rje'i ka chen yun du ni brtan te/__/'chi bdag bdud las rnam rgyal rdo rje yi sku brnyes/__/'gro don mkha' khyab don gnyis lhun grub tu gyur cig/__/ces pa'ang 'jigs med nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal 'jigs mdzad khros pa'i bsnyen sgrub kyi skabs lcags stag rgyal zla'i dkar phyogs kyi rdzogs pa dang por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//

Footnotes

Other Information