ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title nges don snying po'i glu byang chub bde lam JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 11, Pages 435-436 (Folios 11a1 to 11b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nges don snying po'i glu byang chub bde lam. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 435-436. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/blissful-path-to-awakening-song
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་སློབ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྱིས་ལྷ་རྫས་དང་རིན་གཉིས་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་གམ་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang rang slob dge slong rin chen gyis lha rdzas dang rin gnyis rten dang bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas 'bras ljongs sgang thog gtsug lag khang gi ba gam nas bris pa dge'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ། ཕ་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཡིད་དད་བརྒྱའི་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་མཐུ་ནུས་ཀྱིས། །དོན་ངེས་གསང་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཆོས་སྣང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །མདངས་རྨི་ལམ་འཁྲུལ་སྣང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཞི་རྩ་བ་མེད་ཅིང་སྟོང་པའི་གཟུགས། །དེ་སྣང་བའི་དུས་ན་རང་བཞིན་སྟོང་། །སྟོང་བཞིན་དུ་སྣང་བ་མ་འགགས་ཤིང་། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད། །དོན་དམ་དུ་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་བའི། །སྟོང་རྟེན་འབྱུང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་འདི། །གཞི་མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཟེར། །དེ་ཕྱི་ན་མེད་དེ་རང་གི་སེམས། །རང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མ་འདི། །བཞི་ཆ་གསུམ་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ། །གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར། །གཞི་མ་བཅོས་སོ་མ་རང་བབ་ཏུ། །ངང་གནས་ཀྱི་དྲན་པས་ཡེངས་འཛིན་བྲལ། །སྒོམ་འོད་གསལ་གྱི་བློ་ཡིས་མ་བཅིང་ཞིང་། །རེ་དོགས་ལས་འདས་པའི་ངང་དེ་རུ། །བྱ་བྱེད་ཀྱི་རྩོལ་བ་བྲལ་བ་ལ། །ལམ་སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། །གཞི་ཀ་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་མ་བཙལ་རྫོགས། །དེ་སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གནད་བསྣུན་པས། །ལམ་སྣང་གི་སྒྲོན་མ་ཆེས་ཆེར་འབར། །མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ནས་བརྩམ་སྟེ། །མཐར་ཆོས་ཟད་བློ་འདས་དགོངས་པ་རྙེས། །ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བའི་ཟག་པ་ཟད། །རིག་པ་འོད་ཀྱི་སྐུ་རུ་སྨིན། །གཞན་དོན་གྱི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད། །དེ་འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལགས། །ཚུལ་དེ་སྐད་གླུ་རུ་གདམས་པ་འདིས། །ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པས། །ཆེན་པོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པ་དང་། །འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་གྱུར་ཅིག། །ཅེས་པའང་རང་སློབ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྱིས་ལྷ་རྫས་དང་རིན་གཉིས་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་གམ་ནས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

!_nges don snying po'i glu byang chub bde lam zhes bya ba/__pha mtshan ldan gyi bla ma rdo rje 'chang /__/yid dad brgya'i gdung bas gsol ba 'debs/__/rje khyed kyi thugs rje mthu nus kyis/__/don nges gsang rtogs par byin gyis rlobs/__chos snang ba 'di dag rang gi sems/__/mdangs rmi lam 'khrul snang ji bzhin du/__/gzhi rtsa ba med cing stong pa'i gzugs/__/de snang ba'i dus na rang bzhin stong /__/stong bzhin du snang ba ma 'gags shing /__/kun rdzob tu rgyu 'bras bslu ba med/__/don dam du skye 'gags gnas bral ba'i/__/stong rten 'byung dbyer med ro gcig 'di/__/gzhi mtha' bral dbu ma chen po zer/__/de phyi na med de rang gi sems/__/rang sems kyi chos nyid gnyug ma 'di/__/bzhi cha gsum bral gyi ye shes la/__/gnyis 'dzin gyi rtog pas ma bslad par/__/gzhi ma bcos so ma rang bab tu/__/ngang gnas kyi dran pas yengs 'dzin bral/__/sgom 'od gsal gyi blo yis ma bcing zhing /__/re dogs las 'das pa'i ngang de ru/__/bya byed kyi rtsol ba bral ba la/__/lam sgom pa phyag rgya chen po yin/__/gzhi ka nas dag pa'i ye shes de/__/rgya chad phyogs lhung bral ba yi/__/chos kyi dbyings stong pa chen po yi/__/sku gsum lhun grub ma btsal rdzogs/__/de sgo yul rlung rig gnad bsnun pas/__/lam snang gi sgron ma ches cher 'bar/__/mngon sum gyi snang ba nas brtsam ste/__/mthar chos zad blo 'das dgongs pa rnyes/__/phyi nang gi 'byung ba'i zag pa zad/__/rig pa 'od kyi sku ru smin/__/gzhan don gyi mdzad pa rgyun mi chad/__/de 'bras bu rdzogs pa chen po lags/__/tshul de skad glu ru gdams pa 'dis/__/khams gsum gyi sems can ma lus pas/__/chen po gsum dbyer med rtogs pa dang /__/'khor ba dong nas sprugs gyur cig/__/ces pa'ang rang slob dge slong rin chen gyis lha rdzas dang rin gnyis rten dang bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas 'bras ljongs sgang thog gtsug lag khang gi ba gam nas bris pa dge'o//___//

Footnotes

Other Information