ཉམས་མཚར་དུ་བརྗོད་པ་ཁུ་བྱུག་མགྲིན་གླུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title nyams mtshar du brjod pa khu byug mgrin glu JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 10, Pages 433-435 (Folios 10a1 to 11a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nyams mtshar du brjod pa khu byug mgrin glu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 433-435. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

ཅེས་པའང་རང་སློབ་གཡོན་རུ་གཏེར་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མགུར་སྙན་བ་ཞིག་བྲི་དགོས་གསུངས་ཀྱང་སྙན་ཚིག་གཤིས་ལ་མི་གནས་པས་མ་བྱུང་ཡང་། གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ། དགེའོ།།

ces pa'ang rang slob g.yon ru gter sras 'jam dbyangs bsod nams kyis mgur snyan ba zhig bri dgos gsungs kyang snyan tshig gshis la mi gnas pas ma byung yang /__gang shar yud tsam la blo gros rgya mtshos bris te phul/__dge'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཉམས་མཚར་དུ་བརྗོད་པ་ཁུ་བྱུག་མགྲིན་གླུ་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ་ཡེ། ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས། །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀྲ་ཞིང་། །ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་བ་བསིལ་ཟེར་དང་ལྡན་པ། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་བདུད་རྩི་ཡི་ཟིལ་ལྡན། །ང་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལ། །བརྩོན་པས་དད་མོས་བློ་ཡི་ཀུ་མུད་ནི་ཁ་འབྱེད། །རིག་སྟོང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཟེ་འབྲུ། །རང་བྱུང་བཞད་བའི་ངོ་མཚར་ལྟད་མོ་འདི་ཨ་ཧོ། ཨ་ཧོ་ཡེ། ཕ་གཅིག་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། །མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་གི་གཙོ་མོ། །མནྡཱ་ར་དང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ང་ཅག་སྒོ་གསུམ་ཐ་མལ་འཁྲུལ་རྟོག་གི་ཁང་བུ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་ནས། །གདན་གསུམ་ཚང་བར་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕུང་པོ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རུ་བསྒྱུར་ཐོངས། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འདུ་བ་རང་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས། །གནས་ཡུལ་ཕྱི་རུ་མི་བགྲོད་ནང་བསྐོར་ཞིག་རྒྱབ་སྟེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་དགུ་རུ་རོལ་ལོ། །རྨད་བྱུང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་། །ཏིང་འཛིན་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་སྐད་ཅིག་ལ་རྫོགས་ཏེ། །རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་རླུང་རྣམས་དབུ་མ་རུ་དེངས་ནས། །ཐིག་ལེ་རང་དག་ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་རྣམས་བགྲོད་དེ། །ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཐོབ་པ་ལ་སྨོན་ནོ། །ཨ་ཧོ་ཡེ། དྲན་བས་སྙིང་གི་མུན་སེལ་དྲི་མེད་ཀྱི་འོད་ཟེར། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །རྟག་ཏུ་བདག་གི་ཚངས་གནས་འཁོར་ལོ་རུ་བཞུགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་དེ་སྩོལ་ཅིག། ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་གི །བདུད་རྩིས་རིང་ནས་འཚོ་བའི་སྐལ་བཟང་ང་སྐྱིད་དོ། །ལེགས་གསུང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྣམ་དབྱེར་ནི་མེད་པའི། །མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི། །ཚིག་དོན་སྦྲང་རྩི་རྒྱུན་དུ་ཡང་ནས་ཡང་མྱང་བས། །ཟབ་རྒྱས་གནས་ལ་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་དེ་རྡོལ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོ་རང་འཁྲུངས་བྱུང་། །བློས་བྱས་མ་ཡིན་ཀ་དག་གདོད་མ་ཡི་གནས་ལུགས། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས། །ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གསེང་ལམ་ཟབ་མོ་ཡི་གནད་ཀྱིས། །ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་ནི་ཟད་དེ། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་པ་རུ་ཤོག་ཅིག། ཅེས་པའང་རང་སློབ་གཡོན་རུ་གཏེར་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མགུར་སྙན་བ་ཞིག་བྲི་དགོས་གསུངས་ཀྱང་སྙན་ཚིག་གཤིས་ལ་མི་གནས་པས་མ་བྱུང་ཡང་། གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ། དགེའོ།། །།
[edit]

!_nyams mtshar du brjod pa khu byug mgrin glu zhes bya ba/__a ho ye/__ngo mtshar phun tshogs dag pa rab 'byams kyi zhing khams/__/rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho skar tshogs ltar bkra zhing /__/phul byung thugs rje'i zla ba bsil zer dang ldan pa/__/mkhyen brtse'i 'od zer stong 'bar bdud rtsi yi zil ldan/__/nga cag rnal 'byor dam ldan rim gnyis kyi lam la/__/brtson pas dad mos blo yi ku mud ni kha 'byed/__/rig stong 'od gsal rdzogs pa chen po yi ze 'bru/__/rang byung bzhad ba'i ngo mtshar ltad mo 'di a ho/__a ho ye/__pha gcig drin chen bla ma mtsho skyes kyi rdo rje/__/ma gcig ye shes mkha' 'gro 'bum phrag gi gtso mo/__/man+dA ra dang ye shes mtsho rgyal de mkhyen no/__/nga cag sgo gsum tha mal 'khrul rtog gi khang bu/__/khyed kyi ye shes me yis lhag med du bsregs nas/__/gdan gsum tshang bar gdod nas lhun grub kyi phung po/__/ye shes mkha' 'gro'i grong khyer chen po ru bsgyur thongs/__/rtsa rlung thig le'i 'du ba rang dbang du bsgyur nas/__/gnas yul phyi ru mi bgrod nang bskor zhig rgyab ste/__/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs dang dgyes dgu ru rol lo/__/rmad byung phyi nang gsang ba'i tshogs 'khor gyi sprin phung /__/ting 'dzin cho 'phrul chen pos skad cig la rdzogs te/__/rtsa yi mdud grol rlung rnams dbu ma ru dengs nas/__/thig le rang dag lam lnga sa bcu rnams bgrod de/__/ye shes bla ma'i sa mchog thob pa la smon no/__/a ho ye/__dran bas snying gi mun sel dri med kyi 'od zer/__/rang byung rdo rje 'jigs med gling pa de mkhyen no/__/rtag tu bdag gi tshangs gnas 'khor lo ru bzhugs nas/__/ye shes 'pho ba chen po'i dbang bskur de stsol cig/__kun mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas yab sras kyi gsung gi__/bdud rtsis ring nas 'tsho ba'i skal bzang nga skyid do/__/legs gsung rgyal ba'i bka' dang rnam dbyer ni med pa'i/__/mdzod chen bdun dang yon tan rin po che'i mdzod kyi/__/tshig don sbrang rtsi rgyun du yang nas yang myang bas/__/zab rgyas gnas la spobs pa'i gter chen de rdol la/__/the tshom med pa'i nges shes brtan po rang 'khrungs byung /__/blos byas ma yin ka dag gdod ma yi gnas lugs/__/bla ma'i drin gyis mngon sum rang thog tu phebs nas/__/lhun grub thod rgal gseng lam zab mo yi gnad kyis/__/chos can snang ba chos nyid klong du ni zad de/__/'ja' lus rdo rje'i sku mchog 'grub pa ru shog cig/__ces pa'ang rang slob g.yon ru gter sras 'jam dbyangs bsod nams kyis mgur snyan ba zhig bri dgos gsungs kyang snyan tshig gshis la mi gnas pas ma byung yang /__gang shar yud tsam la blo gros rgya mtshos bris te phul/__dge'o//___//

Footnotes

Other Information