གླུ་ཟབ་དོན་གླིང་བུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title glu zab don gling bu JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 8, Pages 429-431 (Folios 8a3 to 9a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. glu zab don gling bu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 429-431. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུའི་བློན་ཆེན་གུར་དཀར་ཕུག་ཏུ་ཉམས་སྐྱིད་པས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། རང་ལ་འདི་འདྲའི་རྟོགས་ཚད་མི་ལྡན་ཡང་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྟེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་ཐོལ་བྱུང་གླུ་རུ་བླངས་པའོ།།

/ces pa'ang me sprel nag zla'i tshes nyer dgu la bsam yas 'chims phu'i blon chen gur dkar phug tu nyams skyid pas rkyen byas te/__rang la 'di 'dra'i rtogs tshad mi ldan yang ma 'ongs 'byung 'gyur gyi rten 'byung tsam du thol byung glu ru blangs pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གླུ་ཟབ་དོན་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། འོག་མིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུ་ཡི་ཡང་རྩེ། །རང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་ཕ་ཝཾ་དཀར་པོ་ཡི་གུར་ཁང་། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་འདི་དགའ་འོ། །དགུང་སྔོན་དག་པ་དབྱིངས་ཆེན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བར། །འོད་གསལ་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲག་མདངས་ནི་འཚེར་བས། །རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟད་མོ། །མངོན་སུམ་ཆོས་ཉིད་སྤྱན་གྱིས་སྣང་བ་འདི་ཨ་ཧོ། །རྣལ་འབྱོར་ང་ཡི་སྣང་བ་གཏད་མེད་དུ་ཟང་ཐལ། །ཤེས་རབ་རང་བྱུང་སྒྲོན་མའི་རིག་པ་ཡི་རང་གདངས། །ཕྱི་རོལ་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལ་རྒྱ་འབྱམས་སུ་ཀླས་པས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས། །སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མ་བཙལ་རང་ཆས་སུ་རྫོགས་འདུག། ཀུན་བརྟགས་བློ་ཡིས་སྤྲོས་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཨ་འཐས། །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་འཛིན་རྟོག་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲྭ་བའི། །སྦུབས་སུ་འཐུམས་པའི་དཀའ་ཚེགས་ངལ་བ་འདིས་ཅི་བྱ། །མ་བཅོས་གདོད་ནས་དག་པའི་རིག་གདངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་ཇི་བཞིན་དུ་བཀོད་པ། །སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ང་ཡི་དཔང་བོ་རུ་བྱོན་དང་། །ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་ངེས་ཤེས་ནང་ནས་རང་རྙེད་དོ། །རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་མཚན་མའི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཐགས་པས། །དམ་དུ་བཅིད་ལས་རྟོག་མེད་བག་ཙམ་ཞིག་འཆར་རུང་། །ཀུན་གཞིའི་ཆ་དང་འདྲེས་པས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས། །སྒྲིབ་བྱེད་ཙམ་ལས་གནས་ལུགས་དངོས་མ་ནི་མ་ལགས། །ཐེག་བརྒྱད་བློས་བྱས་གྲུབ་མཐའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རི་མོ། །བརྫུན་པ་ཆུ་ཟླ་དང་མཚུངས་གནས་ལུགས་ལ་ཐག་རིང་། །ང་ཅག་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་དཔའ་བོ་ཡི་བརྒྱུད་འཛིན། །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཟེབ་ཀྱི་འཆིང་བ་ལས་རང་གྲོལ། །རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གནས་ཀུན་བཟང་གི་རོལ་པ། །གདོད་མ་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་འདི་ཨ་ཧོ། །བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་གྱི་གཤིས་ལ། །རང་བབ་རྒྱ་འབྱམས་ལྷུན་གྲུབ་ཚོམ་བུ་ཡི་བཀྲག་མདངས། །མ་བྲིས་མ་བྱས་རང་ཤར་སྣང་བ་འདི་ཨ་ཧོ། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཆེན་དུ་ཟད་དེ། །ལོ་དང་ཟླ་བའི་སྡུག་སྒུར་ཆེན་པོ་ནི་མི་དགོས། །སྐྱིད་ཉལ་ངང་དུ་ལས་རླུང་ཟད་པ་ལ་ཕྱོགས་པ། །འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ལ་བྱིན་མཐུ། །སྙིང་དབུས་འཕོས་པའི་རྟགས་ཚད་སྣང་བ་འདི་ཨ་ཧོ། །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུའི་བློན་ཆེན་གུར་དཀར་ཕུག་ཏུ་ཉམས་སྐྱིད་པས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། རང་ལ་འདི་འདྲའི་རྟོགས་ཚད་མི་ལྡན་ཡང་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྟེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་ཐོལ་བྱུང་གླུ་རུ་བླངས་པའོ།། །།
[edit]

glu zab don gling bu zhes bya ba/__a ho/__'og min dpal gyi bsam yas 'chims phu yi yang rtse/__/rang byung shel gyi pha waM dkar po yi gur khang /__/ma bcos lhun grub gzhal med khang chen 'di dga' 'o/__/dgung sngon dag pa dbyings chen phyogs lhung dang bral bar/__/'od gsal nyi zla'i dkyil 'khor bkrag mdangs ni 'tsher bas/__/rig pa tshad la phebs pa'i ngo mtshar gyi ltad mo/__/mngon sum chos nyid spyan gyis snang ba 'di a ho/__/rnal 'byor nga yi snang ba gtad med du zang thal/__/shes rab rang byung sgron ma'i rig pa yi rang gdangs/__/phyi rol dbyings kyi mkha' la rgya 'byams su klas pas/__/sku gsum lhun gyis grub pa'i gnas lugs la yid ches/__/sangs rgyas gzhan nas ma btsal rang chas su rdzogs 'dug/__kun brtags blo yis spros pa'i bskyed rdzogs kyi a 'thas/__/yid dpyod mtshan 'dzin rtog pa the tshom gyi drwa ba'i/__/sbubs su 'thums pa'i dka' tshegs ngal ba 'dis ci bya/__/ma bcos gdod nas dag pa'i rig gdangs kyi dkyil 'khor/__/ji ltar snang ba 'di dag ji bzhin du bkod pa/__/sangs rgyas 'phags pa nga yi dpang bo ru byon dang /__/the tshom bral ba'i nges shes nang nas rang rnyed do/__/rtsa rlung byed rtsol mtshan ma'i 'du byed kyi thags pas/__/dam du bcid las rtog med bag tsam zhig 'char rung /__/kun gzhi'i cha dang 'dres pas rang byung gi ye shes/__/sgrib byed tsam las gnas lugs dngos ma ni ma lags/__/theg brgyad blos byas grub mtha'i gzugs brnyan gyi ri mo/__/brdzun pa chu zla dang mtshungs gnas lugs la thag ring /__/nga cag rig 'dzin dga' rab dpa' bo yi brgyud 'dzin/__/rnam par rtog pa'i gzeb kyi 'ching ba las rang grol/__/rang byung rang shar rang gnas kun bzang gi rol pa/__/gdod ma gzhi yi gnas lugs mngon sum 'di a ho/__/bsgom bya sgom byed bral ba'i 'od gsal gyi gshis la/__/rang bab rgya 'byams lhun grub tshom bu yi bkrag mdangs/__/ma bris ma byas rang shar snang ba 'di a ho/__/gzung 'dzin 'khrul rtog chos nyid dbyings chen du zad de/__/lo dang zla ba'i sdug sgur chen po ni mi dgos/__/skyid nyal ngang du las rlung zad pa la phyogs pa/__/'od gsal snying thig rig 'dzin brgyud pa la byin mthu/__/snying dbus 'phos pa'i rtags tshad snang ba 'di a ho/__/ces pa'ang me sprel nag zla'i tshes nyer dgu la bsam yas 'chims phu'i blon chen gur dkar phug tu nyams skyid pas rkyen byas te/__rang la 'di 'dra'i rtogs tshad mi ldan yang ma 'ongs 'byung 'gyur gyi rten 'byung tsam du thol byung glu ru blangs pa'o//___//

Footnotes

Other Information