རྡོ་རྗེའི་གླུ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པོའི་ལྷ་ཡི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdo rje'i glu sprin dkar 'dzum po'i lha yi dbyangs snyan JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 7, Pages 426-429 (Folios 6b2 to 8a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje'i glu sprin dkar 'dzum po'i lha yi dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 426-429. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་སྦས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡེང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐབས་སུ། རང་སློབ་མཆོད་དཔོན་དགེ་སློབ་མཆོག་ལྡན་ནས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་ཐོབ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །འདི་འབྲི་སྐབས་རྟེན་འབྲེལ་རབ་ཏུ་གྱུར་བ་བྱུང་ཞིང་། །དེའང་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་བྲི་སྐབས་དངུལ་ལས་བཟོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། བྷོ་དྷི་ཙེའི་ཕྲེང་བ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒབས་མཎྜལ་རྫས་བརྒྱད་རི་མོ་ཡོད་པ་ལྕགས་རི་དང་བཅས། འབྲས་དཀར་སྡེར་མ་གང་། ཡང་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་བཅས་འབྱོར། དེ་རྣམས་དད་ལྡན་ལི་ཐང་དག་མ་ནས་ཕུལ་བའོ།།

/ces pa 'di sbas yul 'bras ljongs gnas kyi snying po brag dkar bkra shis sdeng du chos rgyal chen po thabs shes dang lhan cig gnas chen byin 'beb skabs su/__rang slob mchod dpon dge slob mchog ldan nas bskul bas mtshams sbyar te pad+ma ye shes rdo rjes gang shar thob byung du bris pa'o/__/'di 'bri skabs rten 'brel rab tu gyur ba byung zhing /__/de'ang lha btsun chen po bri skabs dngul las bzos pa'i bkra shis rtags brgyad/__b+ho d+hi tse'i phreng ba/__mkhyen brtse rin po che'i sgabs maN+Dal rdzas brgyad ri mo yod pa lcags ri dang bcas/__'bras dkar sder ma gang /__yang gtsang pa rgya ras kyi sku bcas 'byor/__de rnams dad ldan li thang dag ma nas phul ba'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྡོ་རྗེའི་གླུ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པོའི་ལྷ་ཡི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨ་ཧོ་ཡེ། །ངོ་མཚར་འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་གི་དབུས་ན། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ང་ཅག་འདིར་འདུས་སྐལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཕོ་མོར། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་དེ་ཕོབས་ཤིག། མ་ཚོག་ཌཱ་ཀི་བྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་གི་དབུས་ན། །འཆི་མེད་དབང་མོ་མནྡ་ར་བ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བརྟན་གཡོ་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་བསྡུས་ནས། །སྐྱེ་འཆི་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བའི་ཚེ་དབང་དེ་སྩོལ་ཅིག། གངས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ནི་མཚུངས་མེད། །མ་གཅིག་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་གསང་གི་མཛོད་ལ། །ཅི་དགར་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་གྲུབ་དེ་སྩོལ་ཅིག། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་མི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ། །མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །མ་རིག་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་འདི་བསལ་ནས། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་གློག་གི་སྒྲོན་མེ་ནི་སྦར་མཛོད། །མདོ་སྔགས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་མཛད། །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བེ་རོ་ཙ་ན་དེ་མཁྱེན་ནོ། །རིག་རྩལ་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ། །ང་ཅག་རྗེ་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པ་རུ་བསྒྱུར་ཐོང་། །མཆོག་ཐུན་གྲུབ་བརྙེས་རྗེ་འབངས་ལོ་པཎ་རྣམས་མཁྱེན་ནོ། །ཟླ་མེད་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དེ་བསྟན་ནས། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྒོ་འཕར། །ཡང་ཡང་འབྱེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་དེ་སྩོལ་ཅིག། ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ལྗོངས་འདིར་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ཆེན་ཞིག་ཕབ་ནས། །ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་ནི་ཆེན་པོ། །འཕོ་བྲལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོག་དངོས་དེ་སྩོལ་མཛོད། །ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཤིང་རྟ་པ་ཆེན་པོ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་ཡི་སྤོབས་པ། །བློ་གྲོས་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དེ་སྩོལ་ཤིག། སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་རྒུད་པའི་གདུང་བ་ལས་སྐྱོབ་མཛད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་དེ་མཁྱེན་ནོ། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་ནས། །ཕྱི་ནང་སྦས་ཡུལ་རིན་ཆེན་སྒོ་མོ་ནི་འབྱེད་མཛོད། །དེ་ཉིད་སླར་ཡང་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་ཤིང་རྟ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་དེ་མཁྱེན་ནོ། །རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ཐམས་ཅད་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ། །སྐྱབས་གཅིག་ཁྱེད་དང་འདྲ་བར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག། ང་ཡི་བླ་མ་དྲན་ཆོག་རྒྱལ་པོ་རྣམས་མཁྱེན་ནོ། །ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་བས། །ལས་ཉོན་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་ད་ལྟ་རང་དྲངས་མཛོད། །ཨ་ཧོ་ཡེ། བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལྡིང་གི་ས་འཛིན་གྱི་ལྟེ་བར། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་ལྕམ་འདུས་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག། རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རྟེན་མཁར་ཆེན་པོ་ནི་འཛུག་སྟེ། །འཕགས་བོད་ལྗོངས་སུ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དགེ་མཚན། །འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། །རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད། །རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་བའི་ལྟས་བཟང་ཞིག་འཆར་སོང་། །བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བྲེས་ནས། །བཀྲ་ཤིས་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི་འཛུམ་ཞལ། །བཀྲ་ཤིས་འདིར་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་དུ་བསྟན་ནས། །བཀྲ་ཤིས་པད་དཀར་བཞད་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེ་ཤོག་ཅིག། །ཅེས་པ་འདི་སྦས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡེང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐབས་སུ། རང་སློབ་མཆོད་དཔོན་དགེ་སློབ་མཆོག་ལྡན་ནས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་ཐོབ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །འདི་འབྲི་སྐབས་རྟེན་འབྲེལ་རབ་ཏུ་གྱུར་བ་བྱུང་ཞིང་། །དེའང་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་བྲི་སྐབས་དངུལ་ལས་བཟོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། བྷོ་དྷི་ཙེའི་ཕྲེང་བ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒབས་མཎྜལ་རྫས་བརྒྱད་རི་མོ་ཡོད་པ་ལྕགས་རི་དང་བཅས། འབྲས་དཀར་སྡེར་མ་གང་། ཡང་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་བཅས་འབྱོར། དེ་རྣམས་དད་ལྡན་ལི་ཐང་དག་མ་ནས་ཕུལ་བའོ།། །།
[edit]

!_rdo rje'i glu sprin dkar 'dzum po'i lha yi dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/__/a ho ye/__/ngo mtshar 'ja' dang 'od kyi gur khang gi dbus na/__/rdo rje'i slob dpon pad+ma 'byung gnas de mkhyen no/__/nga cag 'dir 'dus skal ldan rnal 'byor gyi pho mor/__/gsang gsum ye shes rdo rje'i byin chen de phobs shig/__ma tshog DA ki bye ba 'bum phrag gi dbus na/__/'chi med dbang mo man+da ra ba de mkhyen no/__/brtan g.yo srid dang zhi ba'i tshe bcud kun bsdus nas/__/skye 'chi gzhom gzhig bral ba'i tshe dbang de stsol cig/__gangs can skye 'gro yongs la bka' drin ni mtshungs med/__/ma gcig dbyings phyug ye shes mtsho rgyal de mkhyen no/__/rtsa gsum dpa' bo mkha' 'gro'i zab gsang gi mdzod la/__/ci dgar spyod du yod pa'i dngos grub de stsol cig/__rje btsun 'jam dpal dpa' bo mi gzugs su bsgyur ba/__/mnga' bdag tshangs pa lha yi me tog khyed mkhyen no/__/ma rig gnyis 'dzin 'khrul pa'i mun pa 'di bsal nas/__/mkhyen rab ye shes glog gi sgron me ni sbar mdzod/__/mdo sngags gsung rab rgya mtsho 'phags yul nas bsgyur mdzad/__/lo tsA chen po be ro tsa na de mkhyen no/__/rig rtsal dgongs pa'i rtsal chen shugs drag tu bskyed de/__/nga cag rje dang dgongs pa mnyam pa ru bsgyur thong /__/mchog thun grub brnyes rje 'bangs lo paN rnams mkhyen no/__/zla med mkhas dang grub pa'i rtags mtshan de bstan nas/__/gangs can bstan 'gror phan bde'i dge legs kyi sgo 'phar/__/yang yang 'byed pa'i bkra shis snang ba de stsol cig/__lnga brgya'i gtsug rgyan paN chen bi ma de mkhyen no/__/ljongs 'dir gsang ba gsum gyi byin chen zhig phab nas/__/theg mchog 'od gsal nyi zla'i snang ba ni chen po/__/'pho bral 'pho ba chen po'i mchog dngos de stsol mdzod/__/nges gsang rdo rje rtse mo'i shing rta pa chen po/__/kun mkhyen bla ma klong chen rab 'byams de mkhyen no/__/shes bya kun la chags thogs med pa yi spobs pa/__/blo gros gter brgyad grol ba'i dga' ston de stsol shig/__snyigs ma lnga bdo'i rgud pa'i gdung ba las skyob mdzad/__/he ru ka dpal nam mkha' 'jigs med de mkhyen no/__/gzung 'dzin 'khrul rtog skye med chos dbyings su bsgral nas/__/phyi nang sbas yul rin chen sgo mo ni 'byed mdzod/__/de nyid slar yang bka' babs bdun ldan gyi shing rta/__/mkhyen brtse'i dbang po chos kyi bshes gnyen de mkhyen no/__/ris med rgyal bstan thams cad dar rgyas su mdzad pa/__/skyabs gcig khyed dang 'dra bar byin gyis rang rlobs shig/__nga yi bla ma dran chog rgyal po rnams mkhyen no/__/nyam thag 'gro ba kun la bu gcig ltar brtse bas/__/las nyon sdug bsngal mtsho las da lta rang drangs mdzod/__/a ho ye/__brag dkar bkra shis lding gi sa 'dzin gyi lte bar/__/'jig rten dbang phyug karma pa'i sprul sku chen po/__/chos rgyal yab yum sras lcam 'dus tshogs dang lhan cig/__rtsa gsum dgyes pa'i rten mkhar chen po ni 'dzug ste/__/'phags bod ljongs su bde skyid rdzogs ldan gyi dge mtshan/__/'phel ba'i rten 'brel bzang po lhun grub tu byung zhing /__/rtag brtan 'gyur med g.yung drung g.yas 'khyil la longs spyod/__/rgyal bstan dar zhing rgyas ba'i ltas bzang zhig 'char song /__/bkra shis me tog sna tshogs mkha' dbyings su bres nas/__/bkra shis bla ma yi dam mkha' 'gro yi 'dzum zhal/__/bkra shis 'dir tshogs rnams la yang yang du bstan nas/__/bkra shis pad dkar bzhad pa'i bkra shis de shog cig/__/ces pa 'di sbas yul 'bras ljongs gnas kyi snying po brag dkar bkra shis sdeng du chos rgyal chen po thabs shes dang lhan cig gnas chen byin 'beb skabs su/__rang slob mchod dpon dge slob mchog ldan nas bskul bas mtshams sbyar te pad+ma ye shes rdo rjes gang shar thob byung du bris pa'o/__/'di 'bri skabs rten 'brel rab tu gyur ba byung zhing /__/de'ang lha btsun chen po bri skabs dngul las bzos pa'i bkra shis rtags brgyad/__b+ho d+hi tse'i phreng ba/__mkhyen brtse rin po che'i sgabs maN+Dal rdzas brgyad ri mo yod pa lcags ri dang bcas/__'bras dkar sder ma gang /__yang gtsang pa rgya ras kyi sku bcas 'byor/__de rnams dad ldan li thang dag ma nas phul ba'o//___//

Footnotes

Other Information