ཀྱེ་མ། །མ་དུལ་གཡོ་སྒྱུའི་སེམས་ལྡན་འགའ་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kye ma/ /ma dul g.yo sgyu'i sems ldan 'ga' sogs JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 45, Pages 403-404 (Folios 60a3 to 60b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kye ma ma dul g.yo sgyu'i sems ldan 'ga' sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 403-404. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

ཞེས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་སོ།།

zhes kyang chos kyi blo gros pas smras so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ཀྱེ་མ། །མ་དུལ་གཡོ་སྒྱུའི་སེམས་ལྡན་འགའ། །ཁ་ན་བླ་མར་དད་ཅེས་སྨྲ། །དོན་ལ་ཅི་གསུང་མི་སྒྲུབ་ཅིང་། །མཉེས་པའི་བྱ་བ་རིང་དུ་དོར། །མི་མཉེས་བྱེད་པ་རྣམ་མང་སྒྲུབ། །དེ་འདྲའི་ཁ་ཡག་སྐྱུར་ལ་ཐོངས། །རང་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ། །བླ་མའི་ཞབས་འདེགས་ཟེར་བ་ཡོད། །ཏེ་ལོ་ནཱ་རོའི་རྣམ་ཐར་ལ། །སེམས་དང་གོ་རྒྱུ་དེ་ན་གདའ། །ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། །མི་མཉེས་བྱེད་པ་རྣམ་སྤངས་ནས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་ཤོག། ཅེས་གསུང་སྨོན་ལམ་དེ་ལ་སོགས། །དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་བླ་མ་དེ། །ཁྱི་རྔ་འདྲ་ཡང་ཐོད་དུ་ཁུར། །གསུང་ཕྱིར་བླ་མར་ལྟ་བ་རྣམས། །བླ་མས་ཅི་གསུང་ཉན་དགོས་སྙམ། །འོན་ཀྱང་བླ་མ་ཁ་ལ་ཁྱེར། །རང་གི་འདོད་ཞེན་ཕུགས་སུ་བཅངས། །གཡོ་སྒྱུ་ངོ་ལྐོག་དད་པ་དེ། །དགོས་པ་མེད་ཅིང་སྐྱུར་ལ་ཐོངས། །ཞེས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་སོ།། །།
[edit]

!kye ma/__/ma dul g.yo sgyu'i sems ldan 'ga'/__/kha na bla mar dad ces smra/__/don la ci gsung mi sgrub cing /__/mnyes pa'i bya ba ring du dor/__/mi mnyes byed pa rnam mang sgrub/__/de 'dra'i kha yag skyur la thongs/__/rang gi 'dod don sgrub pa la/__/bla ma'i zhabs 'degs zer ba yod/__/te lo nA ro'i rnam thar la/__/sems dang go rgyu de na gda'/__/chos rje sa skya paN+Di tas/__/mi mnyes byed pa rnam spangs nas/__/khyod kyi phrin las sgrub par shog/__ces gsung smon lam de la sogs/__/dbang bskur zhus pa'i bla ma de/__/khyi rnga 'dra yang thod du khur/__/gsung phyir bla mar lta ba rnams/__/bla mas ci gsung nyan dgos snyam/__/'on kyang bla ma kha la khyer/__/rang gi 'dod zhen phugs su bcangs/__/g.yo sgyu ngo lkog dad pa de/__/dgos pa med cing skyur la thongs/__/zhes kyang chos kyi blo gros pas smras so//___//

Footnotes

Other Information