བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma'i zhabs la phyag btsal nas sogs JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 31, Pages 366-367 (Folios 41b4 to 42a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma'i zhabs la phyag btsal nas sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 366-367. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས། །མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པ་དང་། །འཁོར་བར་ཞེན་ལོག་སྒོམ་པ་འདི། །ངེས་འབྱུང་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། །འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །རང་འདོད་འཁྲི་བ་ཀུན་སྤངས་ཤིང་། །ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་བསམ་བཟང་གི །སྒོ་གསུམ་གཞན་དོན་འགྱུར་བར་མཛོད། །དྲན་ཆོག་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །མོས་གུས་བརྟན་པོས་གཞི་བཟུང་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་དུ། །ཤེས་ནས་རྟག་ཏུ་སྒོམ་པར་མཛོད། །མདོར་ན་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ཀྱི། །རང་སེམས་འདུལ་བར་རབ་བརྩོན་ན། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

!__bla ma'i zhabs la phyag btsal nas/__/mi rtag 'chi ba dran pa dang /__/'khor bar zhen log sgom pa 'di/__/nges 'byung chos kyi rtsa ba yin/__/'gro kun pha mar shes pa'i blos/__/rang 'dod 'khri ba kun spangs shing /__/phyogs ris med pa'i bsam bzang gi__/sgo gsum gzhan don 'gyur bar mdzod/__/dran chog rtsa ba'i bla ma la/__/mos gus brtan pos gzhi bzung nas/__/bskyed rdzogs bla ma'i lam khyer du/__/shes nas rtag tu sgom par mdzod/__/mdor na dran shes bag yod kyi/__/rang sems 'dul bar rab brtson na/__/lung rtogs yon tan thams cad kun/__/yar ngo'i zla bzhin 'phel bar 'gyur/__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes

Other Information