དགེ་བློས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཚེས་བཅུའི་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dge blos rgyud phyug tshes bcu'i dam chos rgyal mtshan la JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 20, Pages 340-341 (Folios 28b5 to 29a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dge blos rgyud phyug tshes bcu'i dam chos rgyal mtshan la. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 340-341. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

ཟླ་༩ཚེས་༡༡ལ་མཁྱེན་མིང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མདུད་དམ་བཅས་ཕུལ།།

zla 9tshes 11la mkhyen ming chos kyi blo gros pas mdud dam bcas phul//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དགེ་བློས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཚེས་བཅུའི་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལ། ཉིད་ནས་ཡི་གེ་རྟེན་སྒོར་ལྔ་འབྱོར་བས་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྐྱབས་འཇུག་བྱེད། མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པ་དང་། །ལས་འབྲས་སྤང་བླང་ལ་བརྩོན་ཞིང་། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམ་ནས། །སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་མཛོད། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་པས། །བླ་མར་མོས་གུས་བསྐྱེད་པ་དང་། །གསང་སྔགས་ཡི་དམ་བསྙེན་སྒྲུབ་བརྩོན། །རང་གི་སེམས་ཀྱི་གདར་ཤ་གཅོད། །སེམས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་གཤིས། །རང་གསལ་འགགས་མེད་རིག་པའི་གདངས། །རང་བཞིན་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །མ་བཅོས་རྒྱུན་དུ་ཡེངས་མེད་སྐྱོང་། །མདོར་ན་དལ་འབྱོར་རྟེན་འདི་ཉིད། །ཐོབ་པ་ད་རེས་ཙམ་ཡིན་པས། །ལྟར་སྣང་འཁྲུལ་པར་མི་གཡེང་བར། །སྒོ་གསུམ་དོན་ལྡན་མཛད་པར་ཞུ། །ཟླ་༩ཚེས་༡༡ལ་མཁྱེན་མིང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མདུད་དམ་བཅས་ཕུལ།། །།
[edit]

!_dge blos rgyud phyug tshes bcu'i dam chos rgyal mtshan la/__nyid nas yi ge rten sgor lnga 'byor bas bsam don chos bzhin 'grub pa'i skyabs 'jug byed/__mi rtag 'chi ba dran pa dang /__/las 'bras spang blang la brtson zhing /__'khor ba'i nyes dmigs la bsam nas/__/srid las nges par 'byung bar mdzod/__/dam tshig sdom pa rnam dag pas/__/bla mar mos gus bskyed pa dang /__/gsang sngags yi dam bsnyen sgrub brtson/__/rang gi sems kyi gdar sha gcod/__/sems nyid skye med stong pa'i gshis/__/rang gsal 'gags med rig pa'i gdangs/__/rang bzhin sku gsum lhun grub la/__/ma bcos rgyun du yengs med skyong /__/mdor na dal 'byor rten 'di nyid/__/thob pa da res tsam yin pas/__/ltar snang 'khrul par mi g.yeng bar/__/sgo gsum don ldan mdzad par zhu/__/zla 9tshes 11la mkhyen ming chos kyi blo gros pas mdud dam bcas phul//___//

Footnotes

Other Information