JKCL-KABUM-03-GA-197

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་མྱུར་འབྱོན་སྨོན་ཚིགས་དང་བཅས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་།
Wylie title dpal ldan bla ma dam pa la gdung dbyangs gsol 'debs myur 'byon smon tshigs dang bcas pa bkra shis zla snang JKCL-KABUM-03-GA-197.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 197, Pages 609-610 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan bla ma dam pa la gdung dbyangs gsol 'debs myur 'byon smon tshigs dang bcas pa bkra shis zla snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 609-610. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid myur byon
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/gyurme-tsewang-gyatso-swift-rebirth
Colophon

།ཅེས་པའང་ཕ་བླ་མ་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐུལ་གདུངས་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པས་བསྐྱངས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang pha bla ma 'od gsal mkha' khyab kyi dbyings la snyoms par zhugs pa'i skabs su thugs dam brgyud bskul gdungs dbyangs dang 'brel ba'i myur 'byon gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mgon po gang gi thugs rje tshad med pas bskyangs pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་མྱུར་འབྱོན་སྨོན་ཚིགས་དང་བཅས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གདོད་ནས་འགྱུར༵་མེད༵་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཁམས། །འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་ཚེ་དབང་རིག་པ་འཛིན། །གཞན་དབང་དག་པ་ཡོངས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་། །བཞུགས་མཛད་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ལས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་ནོར་བུའི་མཛོད་འཆང་ཤིང་། །འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་རབ་བཅིང་བ། །ཚུལ༵་ཁྲིམ༵ས་མཚན་ལྡན་བླ་མར་གསོལ༴ །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཆི་མེད་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེར༴ །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ། །འཆི་མེད་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དགོངས། །གདུང་བའི་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད་ལགས་ན། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་རྣམས། །གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དང་། །རིགས་རྒྱུད་ཆོས་དང་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས། །རང་འདོད་མེད་པར་གང་ལ་བརྩམ་པ་རྣམས། །ཐོགས་པ་མེད་པར་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ནས་ནི། །བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ཟློས་གར་ནི། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་རུ། །མྱུར་དུ་འབྱོན་ནས་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་ཡི། །བསམ་པ་ཡོངས་སུ་བསྐང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔལ་མགོན་བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །དད་དང་དམ་ཚིག་རིམ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཕ་བླ་མ་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐུལ་གདུངས་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པས་བསྐྱངས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

dpal ldan bla ma dam pa la gdung dbyangs gsol 'debs myur 'byon smon tshigs dang bcas pa bkra shis zla snang zhes bya ba bzhugs so/____/gdod nas 'gyura~X meda~X bde chen rdo rje'i khams/____/'pho 'gyur bral ba'i tshe dbang rig pa 'dzin/____/gzhan dbang dag pa yongs grub rgya mtsho'i gling /____/bzhugs mdzad 'khor lo'i mgon por gsol ba 'debs/____/'ja~Xm dbyanga~Xs bla mas byin gyis rlabs pa las/____/zab rgyas chos tshul nor bu'i mdzod 'chang shing /____/'pho med thig le dbu mar rab bcing ba/____/tshula~X khrima~Xs mtshan ldan bla mar gsol=____/lo tsA chen po rnam par snang mdzad kyis/____/gsang gsum ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i gar/____/snyigs dus 'gro ba 'dul ba'i phrin las can/____/'chi med snang mdzad rdo rjer=____/bka' drin mtshungs med drin can rdo rje 'chang /____/rgyal ba'i rgyal tshab 'gran zla dang bral ba/____/'chi med snang mdzad rdo rje thugs dam bskul/____/mi mngon dbyings nas bdag cag rnams la dgongs/____/gdung ba'i nga ros 'o dod 'bod lags na/____/bdag cag rnams kyi chos mthun bsam sbyor rnams/____/gegs med 'grub par byin gyis rlabs pa dang /____/rigs rgyud chos dang tshe bsod dpal 'byor rgyas/____/zhi rgyas dbang dang drag po'i las rab 'byams/____/rang 'dod med par gang la brtsam pa rnams/____/thogs pa med par myur du 'grub nas ni/____/bstan pa dar zhing rgyas par byin gyis rlobs/____/mgon po gang gi thugs rje'i zlos gar ni/____/bstan dang 'gro ba'i dpung gnyen dam pa ru/____/myur du 'byon nas bdag sogs gdul bya yi/____/bsam pa yongs su bskang bar mdzad du gsol/____/bdag kyang skye zhing skye ba thams cad du/____/dpal mgon bla ma khyed kyis rjes bzung nas/____/dad dang dam tshig rim gnyis la brten pas/____/rdo rje 'chang gi go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang pha bla ma 'od gsal mkha' khyab kyi dbyings la snyoms par zhugs pa'i skabs su thugs dam brgyud bskul gdungs dbyangs dang 'brel ba'i myur 'byon gsol 'debs smon tshig dang 'brel ba 'di'ang mgon po gang gi thugs rje tshad med pas bskyangs pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_

Footnotes

Other Information