JKCL-KABUM-03-GA-138

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་སོགས་བླ་མ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཡང་སྲིད་མཚན་འབུལ།
Wylie title na mo gu ru/ rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i byin rlabs sogs bla ma sgrub brgyud yang srid mtshan 'bul JKCL-KABUM-03-GA-138.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 138, Pages 481 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i byin rlabs sogs bla ma sgrub brgyud yang srid mtshan 'bul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 481. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག །ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། གྲུབ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་འདིའང་། རྗེ་དེའི་ཐུགས་སྲས་སིབ་བླ་མ་ཨ་འཚོགས་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། བློ་འཕེལ་ཤེས་རབ་རིལ་བུ་བཅས་ཕུལ་བ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces rnal 'byor gyi dbang phyug__/shAkya shrI'i thugs sras kyi thu bo/__grub thob rtogs ldan gyi rgyal po bla ma sgrub rgyud kyi mchog gi sprul skur mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig 'di'ang /__rje de'i thugs sras sib bla ma a 'tshogs nas lha rdzas bcas gsung bskul bzhin/__mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas/__bkra shis pa'i lha rdzas/__blo 'phel shes rab ril bu bcas phul ba/__'jig rten kun tu dge legs kyi snang ba dam pas khyab par gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་དང་། །བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །སྒྲུབ༵་རྒྱུད༵་ངེས༵་དོན་སྙིང་པོའི་སྲོག་འཛིན་གྱི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན༵་འཛི༵ན་རྒྱ༵་མཚོའི༵་དབུས། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་ནམ་ཡང་མི་ཚུགས་ཤིང་། །མཆོག་དངོས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྒྲ་ཡིས། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག །ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། གྲུབ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་མཚན་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་འདིའང་། རྗེ་དེའི་ཐུགས་སྲས་སིབ་བླ་མ་ཨ་འཚོགས་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན། མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། བློ་འཕེལ་ཤེས་རབ་རིལ་བུ་བཅས་ཕུལ་བ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

na mo gu ru/__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i byin rlabs dang /____/byang sems nyan rang 'phags pa'i tshogs bcas kyis/____/rnal 'byor bdag gi lhag bsam dag pa'i mthus/____/ji ltar smon pa'i gnas 'di myur 'grub mdzod/____/sgruba~X rgyuda~X ngesa~X don snying po'i srog 'dzin gyi/____/rnal 'byor dbang phyug chen po'i rnam par 'phrul/____/mchog gi sprul sku bstana~X 'dzi~Xn rgya~X mtsho'i~X dbus/____/zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/____/bar chad bdud kyi nam yang mi tshugs shing /____/mchog dngos grub pa'i yon tan dpal gyis 'byor/____/dge legs rnam par rgyas pa'i chos sgra yis/____/phyogs dus kun tu khyab pa'i bkra shis shog__/ces rnal 'byor gyi dbang phyug__/shAkya shrI'i thugs sras kyi thu bo/__grub thob rtogs ldan gyi rgyal po bla ma sgrub rgyud kyi mchog gi sprul skur mtshan 'bul dang 'brel ba'i zhabs brtan smon tshig 'di'ang /__rje de'i thugs sras sib bla ma a 'tshogs nas lha rdzas bcas gsung bskul bzhin/__mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas/__bkra shis pa'i lha rdzas/__blo 'phel shes rab ril bu bcas phul ba/__'jig rten kun tu dge legs kyi snang ba dam pas khyab par gyur cig__/sarba mang+ga laM//____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]