JKCL-KABUM-03-GA-101

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཚར་ཆེན་གྱི་མཛད་པའི་གསུང་ངག་བརྒྱུད་འདེབས་ཞལ་སྐོང་།
Wylie title tshar chen gyi mdzad pa'i gsung ngag brgyud 'debs zhal skong JKCL-KABUM-03-GA-101.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 101, Pages 395 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshar chen gyi mdzad pa'i gsung ngag brgyud 'debs zhal skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 395. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ (gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/tsarchen-lamdre-lineage-supplement
Colophon

།ཤྭ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ཤིང་རྟ་ལོར་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་སློབ་བཤད་ཕུལ་སྐབས་སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/shwa lo ka 'di gnyis shing rta lor sa skya pa yab sras slob bshad phul skabs sde gzhung mchog sprul rin po che'i bzhed ngor chos kyi blo gros pas so//

[edit]
ཚར་ཆེན་གྱི་མཛད་པའི་གསུང་ངག་བརྒྱུད་འདེབས་ཞལ་སྐོང་། རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་སུ། །གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་བསྟན་པའི་བང་མཛོད་འཛིན། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨེ་ཝྃ་ཆོས་འཁོར་རྩེ་ཡི་བླ་བྲང་དུ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་མཆོག་གྱུར་པ། །བཤད་དང་བསྒྲུབ་པའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བ། །རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ༴ །འདི་ཡན་ལེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད། །དགའ་ལྡན་ས་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་སྒ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས་ལ༴ །རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་འདུ་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །ཟབ་རྒྱས་མདོ་སྔགས་ཆོས྄༵་ཀྱི་མ྄༵ཛོད་འཛིན་པ། །བླ྄ོ༵་གྲོས྄༵་མཚུངས་མེད་མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་ངོར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ༴ །ཤྭ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ཤིང་རྟ་ལོར་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་སློབ་བཤད་ཕུལ་སྐབས་སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

tshar chen gyi mdzad pa'i gsung ngag brgyud 'debs zhal skong /__rnam grol byang chub chen po'i dben gnas su/____/gsang chen slob bshad bstan pa'i bang mdzod 'dzin/____/mkhas shing grub brnyes thar rtse rdo rje 'chang /____/bstan pa'i rgyal mtshan zhabs la gsol ba 'debs/____/e wa~M chos 'khor rtse yi bla brang du/____/'jam dbyangs bla ma'i thugs sras mchog gyur pa/____/bshad dang bsgrub pa'i dpal la dbang 'byor ba/____/rin chen rdo rje'i zhabs la=____/'di yan legs pa rin po ches mdzad/____/dga' ldan sa bzang chos kyi pho brang du/____/dus gsum rgyal ba ma lus 'dus pa'i dngos/____/'jam dbyangs bla ma sga ston rdo rje 'chang /____/ngag dbang legs pa'i zhabs la=____/ris med mkhas grub 'du ba'i sman ljongs su/____/zab rgyas mdo sngags chosa?~X kyi ma?~Xdzod 'dzin pa/____/blo?~X grosa?~X mtshungs med mtha' klas gdul bya'i ngor/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la=____/shwa lo ka 'di gnyis shing rta lor sa skya pa yab sras slob bshad phul skabs sde gzhung mchog sprul rin po che'i bzhed ngor chos kyi blo gros pas so//____//

Footnotes

Other Information