JKCL-KABUM-03-GA-083-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་བཅུད་ཐོབ་པས། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ཡི་སོགས།
Wylie title 'jam dbyangs bla ma'i byin rlabs bcud thob pas/ 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse dbang po yi sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 14, Pages 291 (Folios 3a3 to 3a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs bla ma'i byin rlabs bcud thob pas 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse dbang po yi sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 291. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།།

/zhes pa'ang theg mchog rdo rje'i ngor rang nyid kyis smras pa'o//

[edit]
༈འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་བཅུད་ཐོབ་པས། །རབ་འབྱམས་ཆོས༵་ཀྱི་གད༵མས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །ཇི་ལྟར་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་བློ༵་གྲོས༵་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀྲ་ཤིས་དགོན་མཁན་མཁས་གྲུབ་ཆོས་དར་ལ་གནང་བའོ།། །། འཇམ༵་དབྱངས༵་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རང་གཟུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆོ༵ས་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།། །།
[edit]

!'ja~Xm dbyang~Xs bla ma'i byin rlabs bcud thob pas/____/rab 'byams chos~X kyi gda~Xms pa'i gter chen po/____/ji ltar ji snyed mkhyen pa'i blo~X gros~X rgyas/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/bkra shis dgon mkhan mkhas grub chos dar la gnang ba'o//____//__'jam~X dbyangs~X bla ma mkhyen brtse dbang po yi/____/ye shes mchog gi rang gzugs sprul pa'i sku/____/dpal ldan bla ma cho~Xs kyi~X blo~X gros~X la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/zhes pa'ang theg mchog rdo rje'i ngor rang nyid kyis smras pa'o//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]