JKCL-KABUM-03-GA-083-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇ༵མ་དབྱང༵ས་ལ་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་སོགས།
Wylie title 'jam dbyangs la sogs sras bcas rgyal kun gyi sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 13, Pages 291 (Folios 3a2 to 3a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs la sogs sras bcas rgyal kun gyi sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 291. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཁང་སར་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ནས་ཞུས་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang khang sar sprul sku sangs rgyas bstan 'dzin nas zhus ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge/

[edit]
༈ འཇ༵མ་དབྱང༵ས་ལ་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། །ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ཁང་སར་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ནས་ཞུས་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

!__'ja~Xm dbyang~Xs la sogs sras bcas rgyal kun gyi/____/mkhyen brtse nus gsum gcig tu bsdus pa'i gzugs/____/chos~X kyi~X blo~X gros~X chos kyi dbang phyug la/____/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/____/ces pa'ang khang sar sprul sku sangs rgyas bstan 'dzin nas zhus ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge/____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]