JKCL-KABUM-03-GA-083-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག་སོགས།
Wylie title dpal ldan bla ma rigs rnams kun gyi bdag sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 9, Pages 289-290 (Folios 2a3 to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan bla ma rigs rnams kun gyi bdag sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 289-290. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་པའང་ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

ces pa'ang ngag dbang blo bzang gis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//

[edit]
༈ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །རེ་ལྟོས་མི་འགྱུར་གཅིག་ཆོག་རྒྱལ་པོར་བཟུང་། །སྐྱེ་དང་ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གི་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཤིག །སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང་། །ཐར་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མར་གཞིར་བཅས་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྒྱུད་ལ་འབྱོངས་པ་དང་། །ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

!__dpal ldan bla ma rigs rnams kun gyi bdag__/rgyal ba kun gyi ye shes gcig tu bsdus/____/mkhyen brtse'i dbang po chos kyi blo gros kyi/____/byang chub bar du brtse bas rjes su zungs/____/dad mos gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/____/re ltos mi 'gyur gcig chog rgyal por bzung /____/skye dang tshe rab kun tu byin gyis rlobs/____/thugs rje'i phyag gi nam yang ma gtong shig__/srid las nges par 'byung ba'i blo skye zhing /____/thar mchog tshul khrims gtsang mar gzhir bcas ste/____/byang chub sems mchog rgyud la 'byongs pa dang /____/zab mo'i gnas lugs rtogs par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang ngag dbang blo bzang gis bskul ngor chos kyi blo gros pas so//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]