JKCL-KABUM-03-GA-083-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་པོའི་སོགས།
Wylie title mkhyen dang brtse ba'i ye shes gter chen po'i sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 6, Pages 288-289 (Folios 1b6 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkhyen dang brtse ba'i ye shes gter chen po'i sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 288-289. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
[edit]
༈ མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་པོའི། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཞི་དང་ཁྲོ་བོ་ཡི། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་རྗེ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།
[edit]

!__mkhyen dang brtse ba'i ye shes gter chen po'i/____/'jam dpal rdo rje zhi dang khro bo yi/____/bsnyen sgrub rtags thon rdo rje 'dzin par rje/____/chos kyi blo gros zhabs la gsol ba 'debs//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]