JKCL-KABUM-03-GA-083-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོཾ་སྭསྟི། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སོགས།
Wylie title oM swasti/ phyogs dus rgyal ba kun gyi ye shes sku sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 5, Pages 288 (Folios 1b3 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti phyogs dus rgyal ba kun gyi ye shes sku sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 288. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།།

ces pa'ang dad ldan ngag dbang shes rab kyi ngor rang nyid kyis smras pa'o//

[edit]
༈ ཨོཾ་སྭསྟི། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཉིན་མོ་བྱེད། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་མཆོག །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ལས། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་མགོན། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་ཅག་དད་དང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་སྙིང་ལ་འཆར། །དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།། །།
[edit]

!__oM swasti/__phyogs dus rgyal ba kun gyi ye shes sku/____/khyab bdag 'jam dpal rdo rje nyin mo byed/____/yongs rdzogs bstan pa rgya mtsho'i mnga' bdag mchog__/mkhyen brtse'i dbang po'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gang gi ye shes sgyu ma'i rnam rol las/____/phrin las rgya mtsho 'gro ba 'dul ba'i mgon/____/'jam dbyangs bla ma chos kyi blo gros la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/bdag cag dad dang dam tshig rnam par dag__/rim gnyis lam gyi bgrod pa mthar phyin te/____/lhan skyes ye shes nyi ma snying la 'char/____/don gnyis mtha' ru phyin pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang dad ldan ngag dbang shes rab kyi ngor rang nyid kyis smras pa'o//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]