JKCL-KABUM-03-GA-083-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་སོགས།
Wylie title na mo gu ru/ srid zhi'i spyi dpal sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 2, Pages 287 (Folios 1a3 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru srid zhi'i spyi dpal sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 287. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-yakze-tsewang-gyurme
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ནི་གཡག་ཟེའི་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྤེལ་བ་དགེའོ།།

/ces pa 'di ni g.yag ze'i tshe dbang 'gyur med nas yang yang bskul ngor/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas spel ba dge'o//

[edit]
༈ ན་མོ་གུ་རུ། སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །སྙིགས་དུས་བདག་བློའི་མུན་པ་སེལ་བའི་གཉེན། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས། །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པ་དང་། །འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་གཡག་ཟེའི་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྤེལ་བ་དགེའོ།། །།
[edit]

!__na mo gu ru/__srid zhi'i spyi dpal kun bzang gdod ma'i mgon/____/snyigs dus bdag blo'i mun pa sel ba'i gnyen/____/'jam dbyangs bla ma'i ye shes sgyu 'phrul gar/____/blo gros rgya mtsho'i zhabs la gsol ba 'debs/____/byang chub bar du 'bral med rjes su zungs/____/mos gus gdung shugs drag pos gsol 'debs na/____/rig stong 'od gsal chos sku rtogs pa dang /____/'pho chen 'ja' lus rdo rje'i sku thob shog__/ces pa 'di ni g.yag ze'i tshe dbang 'gyur med nas yang yang bskul ngor/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas spel ba dge'o//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]