JKCL-KABUM-03-GA-083-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་སོགས།
Wylie title 'jam dbyangs bla ma'i sogs JKCL-KABUM-03-GA-083.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, sde tshan 83, Text 1, Pages 287 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dbyangs bla ma'i sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 287. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-written-for-lama-chodrak
Colophon

།ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang lung rtogs yon tan gyis mngon par mtho ba bla ma chos grags nas gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//

[edit]
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབས་པའི་དཔུང་གཉེན་མཆོག །འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀ་དག་རིག་པ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཐོང་། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་སྣང་བ་ཚད་ལ་ཕེབས། །གང་ཤར་སྤྱོད་པ་མ་བཅོས་རང་སར་གྲོལ། །སྐུ་གསུམ་གཞིར་གནས་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

'jam dbyangs bla ma'i ye shes rnam par 'phrul/____/snyigs dus bstan 'gro skyobs pa'i dpung gnyen mchog__/'jam dbyangs blo gros rgya mtshor gsol ba 'debs/____/gnas lugs rtogs pa skye bar byin gyis rlobs/____/ka dag rig pa chos sku'i rang zhal mthong /____/lhun grub 'od gsal snang ba tshad la phebs/____/gang shar spyod pa ma bcos rang sar grol/____/sku gsum gzhir gnas 'bras bu mngon gyur shog__/ces pa'ang lung rtogs yon tan gyis mngon par mtho ba bla ma chos grags nas gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]