JKCL-KABUM-03-GA-069

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྗེ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར་གསོལ་འདེབས།
Wylie title rje grub mchog tshul khrims bzang por gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-069.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 69, Pages 245-246 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje grub mchog tshul khrims bzang por gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 245-246. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤིང་བྱ་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༤ལ་འདིའི་རིག་གཏད་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བཏུ།།

/ces pa'ang shing bya sa zla'i tshes 14la 'di'i rig gtad kyi dbang sgrub skabs chos kyi blo gros pas dad cing gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha btu//

[edit]
རྗེ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་གྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད། །བླ་མ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས། །ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་གྱུར་ཅིག །མ་ནི་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ། །བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར། །སྙིང་ནས༴ །རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་དྲོངས་མཛོད། །ཎི་ནི་འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྡལ། །ཆོས་ཀུན་དུ་མ་རོ་གཅིག་གཟིགས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག༴ །སྙིང་ནས༴ །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག །པད་ནི་ཆགས་མེད་རྡུལ་དང་བྲལ་བར། །ཆོས་ཀུན་མ་འདྲེས་སོ་སོར་རྟོགས་པའི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས༴ །སྙིང་ནས༴ །སོ་སོ་རང་རིག་མངོན་གྱུར་མཛོད་ཅིག །མེ་ནི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ། །འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་ཡིད་བཞིན་བསྐང་བ། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་༴ །སྙིང་ནས༴ །གདུལ་བྱའི་རེ་སྐོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་མཛོད། །ཧཱུྃ་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས། །སྒྲིབ་བྲལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟར་ཟབ་པ། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི༴ །སྙིང་ནས༴ །ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོས་མཛོད། །འདི་ནས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ། །བླ་མ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམ་བཟང་པོས། །རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོང་བར་བྱིན་རློབས། །བདག་བས་གཞན་གཅེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག །མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་མི་ངལ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་བྱིན་རློབས། །འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་འབྱུང་བར་བྱིན་རློབས། །ཅེས་པའང་ཤིང་བྱ་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༤ལ་འདིའི་རིག་གཏད་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བཏུ།། །།
[edit]

rje grub mchog tshul khrims bzang por gsol 'debs bzhugs/__oM ma Ni pad+me hU~M/__oM gyi rang bzhin ye shes lnga ldan/____/sangs rgyas sku lnga 'dus pa'i bdag nyid/____/bla ma grub mchog tshul khrims bzang por/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin rlobs/____/las ngan sdig sgrib dag par gyur cig__/ma ni snying rjes 'gro ba kun la/____/bu gcig ltar brtse spyan ras gzigs dbang /____/thugs rje chen po tshul khrims bzang por/____/snying nas=____/rigs drug sdug bsngal mtsho las drongs mdzod/____/Ni ni 'khor 'das mnyam pa nyid brdal/____/chos kun du ma ro gcig gzigs pa'i/____/rnal 'byor dbang phyug=____/snying nas=____/chos kun mnyam nyid rtogs par mdzod cig__/pad ni chags med rdul dang bral bar/____/chos kun ma 'dres so sor rtogs pa'i/____/thams cad mkhyen gzigs=____/snying nas=____/so so rang rig mngon gyur mdzod cig__/me ni phrin las 'bad med lhun grub/____/'gro ba'i re 'dod yid bzhin bskang ba/____/dgos 'dod kun 'byung =____/snying nas=____/gdul bya'i re skong lhun gyis grub mdzod/____/hU~M ni gzung 'dzin gnyis med ye shes/____/sgrib bral nam mkha'i dbyings ltar zab pa/____/ji bzhin gzigs pa'i=____/snying nas=____/thugs rgyud dgongs pa'i byin rlabs 'phos mdzod/____/'di nas skye dang tshe rabs kun tu/____/bla ma grub mchog tshul khrim bzang pos/____/rjes bzung rang gzhan don gnyis lhun grub/____/byams dang snying rje 'byong bar byin rlobs/____/bdag bas gzhan gces byang chub sems mchog__/myur du rgyud la skye bar gyur nas/____/'gro ba'i don sgrub byed la mi ngal/____/mgon po khyed dang mtshungs par byin rlobs/____/'gro don mkha' khyab 'byung bar byin rlobs/____/ces pa'ang shing bya sa zla'i tshes 14la 'di'i rig gtad kyi dbang sgrub skabs chos kyi blo gros pas dad cing gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha btu//____//__

Footnotes

Other Information