JKCL-KABUM-03-GA-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
Wylie title rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po dang dbyer mi phyed pa kun dga' bzang po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho JKCL-KABUM-03-GA-042.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 42, Pages 159-160 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ (Ngor mkhan chen, 1st)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po dang dbyer mi phyed pa kun dga' bzang po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 159-160. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་བཅོས་མིན་དད་པའི་རོལ་མཚོའི་རྦ་རླབས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་ལས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བསྟོད་ཚིག་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་ངེས་པར་ཐིམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang bcos min dad pa'i rol mtsho'i rba rlabs drag tu bskyed pa las gsol ba 'debs pa'i bstod tshig 'di yang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa rdo rje 'chang gi byin rlabs snying dbus nges par thim pa'i rgyur gyur cig__/sid+d+hi rastu//

[edit]
རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་བཞུགས་སོ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས། །གསོལ་བཏབ་ཙམ་གྱི་སྲིད་ཞིའི་ཚ་གདུང་སེལ། །ཡེ་ཤེས་བཅུ་དྲུག་ཆ་རྫོགས་ཟླ་དཀྱིལ་གསལ། ༡ །ཨེ་ཝཾ་རི་བོང་རྟགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་། །བྱང་སེམས་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་དྭངས་ཤིང་གསལ། །སྐུ་བཞིའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྕོགས་ལྡན་པ། །དད་པའི་ཡིད་མཁར་རྟག་ཏུ་གསལ་བ་ན། ༢ །སྒྲིབ་གསུམ་སྙིང་གི་མུན་པ་ཀུན་བཅོམ་ཞིང་། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྦས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱེད། །རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ཕོ་བྲང་འཁོར་ལོ་ལྔ། །བླ་མ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷག་པར་གསལ། ༣ །རིགས་ཀུན་འདུས་པ་དག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ། །རྒྱུད་གསུམ་བསྟན་པ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ། དགྱེས་མཛད་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །འཕོ་མེད་དྲི་བསུང་ཉེར་བཞིའི་གནས་ཀུན་ཁྱབ། །གཞན་ཕན་དཔག་བསམ་ཡལ་འདབས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཛོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། །ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་རྫོགས། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །ནམ་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་བཅོས་མིན་དད་པའི་རོལ་མཚོའི་རྦ་རླབས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་ལས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བསྟོད་ཚིག་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་ངེས་པར་ཐིམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po dang dbyer mi phyed pa kun dga' bzang po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho bzhugs so/____/sras bcas rgyal ba kun gyi ye shes sku/____/dran pas snying gi gdung sel bdud rtsi'i thigs/____/gsol btab tsam gyi srid zhi'i tsha gdung sel/____/ye shes bcu drug cha rdzogs zla dkyil gsal/__1_/e waM ri bong rtags kyi mtshan ma dang /____/byang sems snying rje'i zla ba dwangs shing gsal/____/sku bzhi'i rnam par rgyal ba'i lcogs ldan pa/____/dad pa'i yid mkhar rtag tu gsal ba na/__2_/sgrib gsum snying gi mun pa kun bcom zhing /____/rdo rje'i lus kyi sbas pa thams cad 'byed/____/rtsa yi mdud grol pho brang 'khor lo lnga/____/bla ma rigs lnga'i dkyil 'khor lhag par gsal/__3_/rigs kun 'dus pa dag pa rdo rje 'chang /____/kun dga' bzang po dkyil 'khor rgya mtsho'i gtso/____/rgyud gsum bstan pa dpal ldan he ru ka/__dgyes mdzad thugs kyi rdo rjer gsol ba 'debs/__4_/'pho med dri bsung nyer bzhi'i gnas kun khyab/____/gzhan phan dpag bsam yal 'dabs phyogs bcur rgyas/____/ye shes chen po'i mdzod 'dzin rdo rje 'chang /____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gang gi rnam thar yid la byed pa dang /____/khyed kyis gsang gsum byin rlabs bdag la rdzogs/____/kun mkhyen rgyal ba'i bstan pa phyogs brgyar spel/____/nam zhig rgyal ba khyed dang dbyer med shog__/ces pa'ang bcos min dad pa'i rol mtsho'i rba rlabs drag tu bskyed pa las gsol ba 'debs pa'i bstod tshig 'di yang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa rdo rje 'chang gi byin rlabs snying dbus nges par thim pa'i rgyur gyur cig__/sid+d+hi rastu//____//__

Footnotes

Other Information