JKCL-KABUM-03-GA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་སོགས་ཨ་ཏི་ཤའི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བཞི་མ་དང་བུ་སྟོན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title sangs rgyas snang ba mtha' yas thugs las sprul sogs a ti sha'i gsol 'debs tshig bzhi ma dang bu ston gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-036.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 36, Pages 129 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་, བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ (Atiśa, bu ston rin chen grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sangs rgyas snang ba mtha' yas thugs las sprul sogs a ti sha'i gsol 'debs tshig bzhi ma dang bu ston gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 129. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-prayer-to-atisha

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-prayer-to-buton

Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་སྤྲེལ་དབྱུག་ཟླའི་ཚེས་༡༨དུས་དྲན་མཆོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་རྨི་ལམ་གྱི་ཉིང་འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang chos kyi blo gros pas me sprel dbyug zla'i tshes 18dus dran mchod par gsol ba btab pa'o/
  • Second colophon: /ces pa'ang rmi lam gyi nying 'khrul cung zad la brten chos kyi blo gros pas so//
[edit]
སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་སྣང་ཨ་ཏི་ཤ། གངས་ཅན་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད། །དཱི་པཾ་ཀཱ་རའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་སྤྲེལ་དབྱུག་ཟླའི་ཚེས་༡༨དུས་དྲན་མཆོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་རབ་གསལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་མངའ་བདག་ཆེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་རྨི་ལམ་གྱི་ཉིང་འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །། ༈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།། །།
[edit]

sangs rgyas snang ba mtha' yas thugs las sprul/____/pad+ma 'byung gnas dngos snang a ti sha/__gangs can bod la bka' drin mtshungs pa med/____/dI paM kA ra'i zhabs la gsol ba 'debs/____/ces pa'ang chos kyi blo gros pas me sprel dbyug zla'i tshes 18dus dran mchod par gsol ba btab pa'o/____/ma byon sangs rgyas rab gsal rnam par 'phrul/____/sangs rgyas bstan pa yongs rdzogs mnga' bdag che/____/thams cad mkhyen pa bu ston rin po cher/____/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/____/ces pa'ang rmi lam gyi nying 'khrul cung zad la brten chos kyi blo gros pas so//____//____!__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M//____//_

Footnotes

Other Information