JKCL-KABUM-03-GA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་དང༌། ཞེས་པད་མ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ཡི་གསོལ་འདེབས་སོགས།
Wylie title na mo gu ru/ rtsa gsum 'dus zhal gu ru pad 'byung dang/ zhes pad ma las 'brel rtsal yi gsol 'debs sogs JKCL-KABUM-03-GA-023.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 23, Pages 85 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ (ngag dbang dpal bzang)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. na mo gu ru rtsa gsum 'dus zhal gu ru pad 'byung dang zhes pad ma las 'brel rtsal yi gsol 'debs sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 85. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-khenpo-ngakchung
Colophon

།ཅེས་པའང་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

ces pa'ang mgon po 'di nyid las gsung gi bdud rtsi thob pa chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀློང་ཆེན་པ། །དབྱེར་མེད་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལས་འབྲེལ་རྩལ། །འོད་གསལ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་། །ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་འཕོས་པ་དང་། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །། ༈ གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཁམས། །འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་ཚེ་དབང་རིག་པ་འཛིན། །གཞན་དབང་དག་པ་ཡོངས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་། །བཞུགས་མཛད་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ལས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་ནོར་བུའི་མཛོད་འཆང་ཤིང་། །འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་རབ་འཆིང་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་མཚན་ལྡན་བླ་མར༴ །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཆི་མེད་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།། །།
[edit]

na mo gu ru/__rtsa gsum 'dus zhal gu ru pad 'byung dang /____/kun mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas klong chen pa/____/dbyer med ngag gi dbang phyug las 'brel rtsal/____/'od gsal rin chen snying por gsol ba 'debs/____/rtag tu bdag la byin gyis rlobs pa dang /____/dam tshig nyams chags nyes pa kun byang zhing /____/thugs rgyud dgongs pa mngon sum 'phos pa dang /____/'ja' lus rdo rje'i sku mchog thob par shog__/ces pa'ang mgon po 'di nyid las gsung gi bdud rtsi thob pa chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge/____//__!gdod nas 'gyur med bde chen rdo rje'i khams/____/'pho 'gyur bral ba'i tshe dbang rig pa 'dzin/____/gzhan dbang dag pa yongs grub rgya mtsho'i gling /____/bzhugs mdzad 'khor lo'i mgon por gsol ba 'debs/____/'jam dbyangs bla mas byin gyis rlabs pa las/____/zab rgyas chos tshul nor bu'i mdzod 'chang shing /____/'pho med thig le dbu mar rab 'ching pa/____/tshul khrims mtshan ldan bla mar=____/lo tsA chen po rnam par snang mdzad kyi/____/gsang gsum ye shes drwa ba'i sgyu 'phrul gar/____/snyigs dus 'gro ba 'dul ba'i phrin las can/____/'chi med snang mdzad rdo rjer gsol ba 'debs//____//__

Footnotes

Other Information