JKCL-KABUM-03-GA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་སེལ།
Wylie title gu ru bde ba chen po la gsol 'debs 'khrul snang kun sel JKCL-KABUM-03-GA-018.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 18, Pages 65-66 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gu ru bde ba chen po la gsol 'debs 'khrul snang kun sel. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 65-66. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity gu ru bde ba chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན་ཡེ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་མདུན་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

ces pa'ang sa 'brug zla tshes la chos kyi blo gros pas pad+ma shel phug gi gu ru bde ba chen po'i snang brnyan ye shes pa mngon sum bzhugs pa'i mdun rtse gcig gsol ba btab pa 'dis kyang o rgyan chos kyi rgyal pos tshe rabs kun tu rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM/__shu b+haM

[edit]
གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་བོ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བཞིན་མ་འགགས་གསལ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་སོགས། །བསམ་ཡས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་རོལ་གར་སྟོན། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་གུ་རུ་པདྨ་རྗེ། །བུ་ཡི་གདུང་དབྱངས་ཉམས་ཐག་འདིར་གཟིགས་ལ། །ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །བོད་འབངས་སྐྱོབས་པའི་གཉེན་གཅིག་ཁྱོད་ཉིད་ལ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཡལ་བར་འདོར་བཟོད་དམ། །འབྱུང་བ་གཡོ་འཁྲུགས་ནད་མཚོན་མུ་གེ་སོགས། །སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་འགྲོ་རྣམས་མནར་ལ་གཟིགས། །བདུད་རིགས་འབྱུང་པོའི་ཆུ་གཏེར་རབ་འཁྲུགས་པས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ནི་ཞིང་གཞན་གཤེགས། །ལུང་རྟོགས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་མར་ལ་འགྲིབ། །ལྷ་མིན་ཆར་སྤྲིན་ནག་པོ་མཁའ་ལ་གཏིབ། །ལོག་རྟོག་ལྕེ་འཁྱུག་སྡིག་པའི་ན་བུན་འཐིབ། །ལྟ་ངན་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་ལས་ངན་གྱི། །ཐོག་སེར་འབེབས་པས་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་བཅོམ། །འདི་འདྲའི་དུས་ན་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེ་ཡི། །འཐོར་རླུང་དྲག་པོས་བདུད་ཀྱི་ཆུ་འཛིན་གཏོར། །ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབྱིངས་ཡངས་པོའི་རྫོགས། །བཤད་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་སྣང་བར་མཛོད། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དབུ་འཕང་མཐོ་བ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བུ་ཡི་སྐྱབས་གནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར། །རྩེ་གཅིག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཕ་ཡི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མ་བཏང་ཀྱེ། །བྱིན་རློབས་དབང་བསྐུར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་སྤར་བ་དང་། །གུ་རུ་རྗེ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་ཤོག །འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རིར། །པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དེར། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་རྒུར་སྤྱོད། །ལྷན་ཅིག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། །ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན་ཡེ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་མདུན་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

gu ru bde ba chen po la gsol 'debs 'khrul snang kun sel zhes bya ba bzhugs so/____/e ma ho/__ngo bo blo 'das 'od gsal chos kyi sku/____/rang bzhin ma 'gags gsal snang longs spyod rdzogs/____/thugs rje'i rig rtsal gang 'dul sprul pa'i sku/____/sku gsum dbyer med bla ma pad+ma 'byung /____/dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag bde ba che/____/ma hA gu ru pad+ma saM b+ha war/____/gsol ba 'debs so byin rlabs dbang bskur stsol/____/'chi med rdo rje'i sku brnyes mtsho skyes rje/____/sku lnga mtshan brgyad rnam 'phrul bcu gnyis sogs/____/bsam yas zhi dang khro bo'i rol gar ston/____/gnas gsum mkha' 'gro rgya mtsho'i ming po che/____/bdag gi skyabs gcig gu ru pad+ma rje/____/bu yi gdung dbyangs nyams thag 'dir gzigs la/____/thugs rjes gzigs shig o rgyan rin po che/____/bod 'bangs skyobs pa'i gnyen gcig khyod nyid la/____/khyod kyi thugs rjes yal bar 'dor bzod dam/____/'byung ba g.yo 'khrugs nad mtshon mu ge sogs/____/sdug bsngal du mas 'gro rnams mnar la gzigs/____/bdud rigs 'byung po'i chu gter rab 'khrugs pas/____/bstan 'dzin skyes bu rnams ni zhing gzhan gshegs/____/lung rtogs bshad sgrub bstan pa mar la 'grib/____/lha min char sprin nag po mkha' la gtib/____/log rtog lce 'khyug sdig pa'i na bun 'thib/____/lta ngan 'brug sgra sgrogs shing las ngan gyi/____/thog ser 'bebs pas bstan 'gro'i bde skyid bcom/____/'di 'dra'i dus na gu ru'i thugs rje yi/____/'thor rlung drag pos bdud kyi chu 'dzin gtor/____/ka dag chos sku'i mkha' dbyings yangs po'i rdzogs/____/bshad sgrub nyi zla zung gcig snang bar mdzod/____/bstan dang bstan 'dzin dbu 'phang mtho ba dang /____/phyogs las rnam par rgyal ba'i dngos grub stsol/____/bu yi skyabs gnas gu ru rin po cher/____/rtse gcig mos gus gdung bas gsol 'debs na/____/pha yi thugs rje'i phyag gis ma btang kye/____/byin rlobs dbang bskur mchog thun dngos grub stsol/____/nyams rtogs rig pa'i rtsal chen spar ba dang /____/gu ru rje dang rnam dbyer med par shog__/'di nas tshe 'phos rnga yab dpal gyi rir/____/pad+ma 'od kyi pho brang chen po der/____/rig 'dzin mkha' 'gro'i tshogs dang dgyes rgur spyod/____/lhan cig theg chen chos la spyod pa dang /____/tshom bu gcig tu mngon par byang chub shog__/ces pa'ang sa 'brug zla tshes la chos kyi blo gros pas pad+ma shel phug gi gu ru bde ba chen po'i snang brnyan ye shes pa mngon sum bzhugs pa'i mdun rtse gcig gsol ba btab pa 'dis kyang o rgyan chos kyi rgyal pos tshe rabs kun tu rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM/__shu b+haM//____//__

Footnotes

Other Information