JKCL-KABUM-03-GA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་སོགས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi sogs gu ru'i gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-017.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 17, Pages 61-63 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi sogs gu ru'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 61-63. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'byung gnas
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-of-the-wisdom-mind

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/yearning-plea-to-the-guru

Colophon
  • First colophon page 62: །ཅེས་པའང་ཤུགས་འབྱུང་དད་པས་ཀུན་ནས་སློང་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པ་གཞོན་ནུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་ས་ལུག་ཟླ་༨ཚེས་༢༦ལའོ།
  • Second colophon page 62: །ཤིང་བྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༧ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།
  • Third colophon page 63: །ཞེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༠བསམ་ཡས་གུ་རུ་ང་འདྲའི་མདུན་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་༢རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན། པད་རབ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།།
  • First colophon page 62: ces pa'ang shugs 'byung dad pas kun nas slong te o rgyan rje'i bstan zhabs su skyes pa gzhon nu d+harma ma tis sa lug zla 8tshes 26la'o/
  • Second colophon page 62: shing byi zla 11tshes 17la 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa'o//
  • Third colophon page 63: zhes pa'ang me sprel nag zla'i tshes 20bsam yas gu ru nga 'dra'i mdun tshogs mchod skabs snga 'gyur bstan 'dzin rgya mtsho'i gtsug rgyan rdzogs chen drug pa 2rin po che'i gsol dpon/__pad rab thub bstan bshad sgrub bstan 'dzin nas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//
[edit]
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐུ། །གངས་ལྗོངས་སྐྱབས་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །བུ་ཡི་འབོད་དོ་ལས་ངན་བདག་འདྲ་བ། །ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་འཁོར་བའི་འདམ་ལ་གཟིགས། །དུས་ངན་སྙིགས་པའི་གྲལ་དུ་ལྷུང་བ་ཡི། །ལས་ངན་སྡིག་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་ངན་བདག །སྙོམས་ལས་ལེ་ལོའི་བདུད་ཀྱིས་དབང་གྱུར་པས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་སྙམ་ངང་ལ་མི་ཚེ་ཟད། །ཀྱེ་མ་ཀྱེ་མ་མི་རྟག་འཁོར་བའི་ཆོས། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ནམ་ཡང་ཟིན་པ་མེད། །འཁོར་བ་མེ་ཡི་འོབས་དང་འདྲ་བ་ལ། །ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱི་རློབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་བདག་སོགས་འཁོར་བ་ལས། །མྱུར་དུ་དྲོངས་ཤིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དེར་དྲང་དུ་གསོལ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན། །མདོ་རྒྱུད་གདམས་ངག་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མནོས། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བསྙེལ་བ་མེད་པ་དང་། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི། །ཐུགས་རྗེ་ནུས་པའི་མཐུ་རྩལ་རབ་ཕྱུང་ནས། །ཕྱི་ནང་གསངབའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། །གཅིག་པུ་དབེན་པའི་རི་ལ་སྡོད་ཚུགས་ཤིང་། །ཟབ་གསང་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །གཞི་དབྱིངས་པད་འབྱུང་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། །ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ནས། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ། །གཞན་ལ་ཕན་པ་རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཤུགས་འབྱུང་དད་པས་ཀུན་ནས་སློང་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པ་གཞོན་ནུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་ས་ལུག་ཟླ་༨ཚེས་༢༦ལའོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །ངོ་བོ་བློ་འདས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་དབྱིངས། །རང་རིག་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དགོངས་ཀློང་འདུ་འབྲལ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོག །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ། །ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ན། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཤིང་བྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༧ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །། ༈ ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་པདྨ་འབྱུང་། །རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བདག །གངས་ཅན་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་ཆད་ཀུན་སོལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཉིད། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཐོབ་ཅིང་གསུང་གསང་གི། བདུད་རྩི་ནོས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་འཕོས། །གུ་རུའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་མུན་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །བོད་ཁམས་བདེ་སྐྱིད་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༠བསམ་ཡས་གུ་རུ་ང་འདྲའི་མདུན་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་༢རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན། པད་རབ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

phyogs bcu dus gsum rgyal ba sras bcas kyi/____/mkhyen brtse nus pa gcig tu bsdus pa'i sku/____/gangs ljongs skyabs gcig o rgyan rin po che/____/bu yi 'bod do las ngan bdag 'dra ba/____/kye ma kye hud gu ru rin po che/____/ye shes dbyings nas 'khor ba'i 'dam la gzigs/____/dus ngan snyigs pa'i gral du lhung ba yi/____/las ngan sdig la spyod pa'i skal ngan bdag__/snyoms las le lo'i bdud kyis dbang gyur pas/____/dam chos sgrub snyam ngang la mi tshe zad/____/kye ma kye ma mi rtag 'khor ba'i chos/____/tshe 'di'i bya ba nam yang zin pa med/____/'khor ba me yi 'obs dang 'dra ba la/____/nges 'byung gting nas skye bar byin gyi rlobs/____/gsol ba 'debs so gu ru rin po che/____/thugs rje'i lcags kyus bdag sogs 'khor ba las/____/myur du drongs shig gu ru rin po che/____/pad+ma 'od kyi zhing der drang du gsol/____/mtshan ldan bla ma mnyes pa gsum gyis bsten/____/mdo rgyud gdams ngag chos kyi bdud rtsi mnos/____/byang chub sgrub la bsnyel ba med pa dang /____/ma hA gu ru rdo rje drag rtsal gyi/____/thugs rje nus pa'i mthu rtsal rab phyung nas/____/phyi nang gsangaba'i bar chad dbyings su sgrol/____/mchog thun dngos grub stsol cig o rgyan rje/____/gcig pu dben pa'i ri la sdod tshugs shing /____/zab gsang lam gyi nyams len mthar phyin nas/____/gzhi dbyings pad 'byung kun bzang gdod ma'i mgon/____/tshe 'di nyid la mngon du byed pa dang /____/zag med 'ja' lus rdo rje'i sku 'grub nas/____/'khor ba ji srid gnas pa de srid du/____/gzhan la phan pa rtag tu sgrub gyur cig__/ces pa'ang shugs 'byung dad pas kun nas slong te o rgyan rje'i bstan zhabs su skyes pa gzhon nu d+harma ma tis sa lug zla 8tshes 26la'o/____/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/____/ngo bo blo 'das spros pa bral ba'i dbyings/____/rang rig bla ma mtsho skyes rdo rje 'chang /____/dgongs klong 'du 'bral med la gsol ba 'debs/____/ye shes dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par shog__/rtsa gsum kun 'dus o rgyan chen po la/____/yid ches mos gus gdung bas gsol 'debs na/____/skye ba kun tu 'bral med rjes bzung nas/____/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/shing byi zla 11tshes 17la 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa'o//____//____!__e ma ho/__dus gsum rgyal ba kun dngos pad+ma 'byung /____/rtsa gsum rab 'byams spro dang bsdu ba'i bdag__/gangs can bstan dang 'gro ba'i skyabs gcig pu/____/o rgyan rin po che la gsol ba 'debs/____/bar chad kun sol bsam don yid bzhin 'grub/____/sku gsung thugs kyi rdo rje'i byin chen phob/____/nyams rtogs rig pa'i rtsal chen bskyed pa dang /____/mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/____/tshe rabs kun tu mtsho skyes rdo rje nyid/____/rigs kyi bdag por thob cing gsung gsang gi/__bdud rtsi nos nas thugs kyi dgongs pa 'phos/____/gu ru'i bstan la bya ba byed par shog__/lha min kla klo'i mun tshogs dbyings su zhi/____/bstan dang bstan 'dzin dar zhing rgyas pa dang /____/bod khams bde skyid bkra shis 'byung ba dang /____/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/____/zhes pa'ang me sprel nag zla'i tshes 20bsam yas gu ru nga 'dra'i mdun tshogs mchod skabs snga 'gyur bstan 'dzin rgya mtsho'i gtsug rgyan rdzogs chen drug pa 2rin po che'i gsol dpon/__pad rab thub bstan bshad sgrub bstan 'dzin nas bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM//____//__

Footnotes

Other Information