JKCL-KABUM-03-GA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid o rgyan rin po che la gsol 'debs grub gnyis mchog stsol JKCL-KABUM-03-GA-009.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 9, Pages 35-36 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid o rgyan rin po che la gsol 'debs grub gnyis mchog stsol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 35-36. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'byung gnas
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/supreme-bestowal-twofold-attainment
Colophon

།ཅེས་པའང་མི་ཕྱེད་དད་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། བྱིན་བརླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརཐ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang mi phyed dad pas gang shar shugs 'byung du/__pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba 'debs pa dge legs 'phel/__byin brlabs myur du 'jug par gyur cig__/sarba aratha sid+d+hi rastu//

[edit]
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། རང་བཞིན་ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ལ། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་ནས་གསོལ༴ །བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བྱིན༴ །འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་ནས༴ །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ༴ །དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་། །རང་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས༴ །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་རྟོགས་པར༴ །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ཕོ་བྲང་ནས། །བླ་མ་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ། །རང་སྣང་བསལ་བཞག་མེད་པར༴ །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ་རུ༴ །སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཚན་དང་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་བརྗོད་ལས་འདས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་པོར། །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཕ་ཡི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག་མོས་པའི་བུར། །བརྩེ་བས་དགོངས་ནས་གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་རྩོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཆོ་འཕྲུལ་བཟློག །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །ལས་བཞི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་གོང་དུ་འཕེལ། །རྩ་རླུང་སེམས་ཀྱི་མདུད་པ་ཀུན་གྲོལ་ནས། །མཐར་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ནོན་ཏེ། །པདྨ་བཛྲ་རྩལ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་མི་ཕྱེད་དད་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། བྱིན་བརླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརཐ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid o rgyan rin po che la gsol 'debs grub gnyis mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/____/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__rang bzhin ka dag chos dbyings pho brang nas/____/skye med spros bral chos sku'i bla ma la/____/rig stong zung 'jug ngang nas gsol ba 'debs/____/gzhon nu bum pa sku ru byin gyis rlobs/____/nges pa lnga ldan lhun grub pho brang nas/____/kha sbyor bdun ldan rnam snang longs spyod rdzogs/____/gsal stong zung 'jug ngang nas gsol=____/bde stong longs spyod rdzogs skur byin=____/'og min pad+ma drwa ba'i gzhal med khang /____/thugs rje'i sprul sku pad+ma 'byung gnas la/____/snang stong zung 'jug ngang nas=____/gang 'dul sprul pa'i sku ru=____/dbyings rig dbyer med 'od gsal thig le'i klong /____/sku gsum rigs 'dus pad+ma kun tu 'chang /____/rang rig dbyer med ngang nas=____/ngo bo nyid sku rtogs par=____/sku dang zhing khams kun khyab pho brang nas/____/bla ma kun bzang 'od mi 'gyur ba la/____/rang snang bsal bzhag med par=____/mngon par byang chub sku ru=____/sku lnga'i bdag nyid o rgyan rdo rje 'chang /____/mtshan dang rnam 'phrul bsam yas brjod las 'das/____/dkyil 'khor rgya mtsho'i gtso mchog dpal chen por/____/mos gus gdung shugs drag pos gsol 'debs na/____/pha yi dbyings nas gzigs shig mos pa'i bur/____/brtse bas dgongs nas gsang gsum byin rlabs rtsol/____/phyi nang gsang ba'i bar chad cho 'phrul bzlog__/bsam pa'i don kun lhun gyis grub pa dang /____/las bzhi phrin las gang brtsam mthar phyin cing /____/rang byung ye shes snang ba gong du 'phel/____/rtsa rlung sems kyi mdud pa kun grol nas/____/mthar phyin ye shes bla ma'i sa non te/____/pad+ma badz+ra rtsal dang dbyer med shog__/ces pa'ang mi phyed dad pas gang shar shugs 'byung du/__pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba 'debs pa dge legs 'phel/__byin brlabs myur du 'jug par gyur cig__/sarba aratha sid+d+hi rastu//____//__

Footnotes

Other Information