JKCL-KABUM-03-GA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།
Wylie title bla ma rje btsun sgrol mar gsol 'debs sdug bsngal sel byed JKCL-KABUM-03-GA-001.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 1, Pages 1-4 (Folios 1a to 2b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rje btsun sgrol mar gsol 'debs sdug bsngal sel byed. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 1-4. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity sgrol ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-tara-eliminator-of-suffering
Colophon

།ཅེས་པའང་སྒྲོལ་མའི་འབངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༢ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang sgrol ma'i 'bangs chos kyi blo gros pas sa zla'i tshes 12la rdo rje gling du bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig

[edit]
༄༅། །བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། །

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གཅིག་མ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ཡི། །ཞབས་རྟེན་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོར་གུས་མཆོད་དེ། །བདག་གི་ལུས་སེམས་གདུང་བ་བསལ་དུ་གསོལ། ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས་མཆོག །ཨཱཪྻ་ཏཱ་རེའི་ཞལ་བཟང་དྲན་པའི་མོད། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་གཞོམ་དུ་གསོལ། །བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པའི་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པ་ལས། །མི་བཟད་ཆུ་སྲིན་ལྟ་བུའི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས། །ཁྱོད་མཚན་བརྗོད་དང་འོ་དོད་བོས་པའི་ཚེ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚེ་དང་ཤེས་རབ་བསོད་ནམས་ནོར་གྱིས་དབུལ། །དོན་ཉམས་ལ་སོགས་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །འགལ་ཟླར་གྱུར་རྣམས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བཏབ་པས། །དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་བཞིན་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་འཕེལ། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་འཆང་། །རྗེ་བཙུན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ། །དུས་མིན་འཆི་བའི་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་ཞིང་། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་སེམས་སྟོབས་དཔལ་རྒྱས། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །རིས་མེད་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གྱིས་བཏུལ། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་རབ་འཕེལ་ཏེ། །རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་སྣང་བ་འཆར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བདག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་པ་དང་། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་སྒྲོལ་མའི་འབངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༢ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ། །།

[edit]

@#/____/bla ma rje btsun sgrol mar gsol 'debs sdug bsngal sel byed ces bya ba/____/ dus gsum rgyal ba kun gyi yum gcig ma/____/rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo yi/____/zhabs rten ut+pal sngon por gus mchod de/____/bdag gi lus sems gdung ba bsal du gsol/__khyod ni sangs rgyas byang sems thams cad kyi/____/phrin las gcig tu bsdus pa'i rang gzugs mchog__/AR+Ya tA re'i zhal bzang dran pa'i mod/____/srid pa'i sdug bsngal ma lus gzhom du gsol/____/brgyad gnyis 'jigs pa'i chu gter 'khrugs pa las/____/mi bzad chu srin lta bu'i sde tshogs rnams/____/khyod mtshan brjod dang 'o dod bos pa'i tshe/____/de ma thag tu skyabs par mdzad du gsol/____/tshe dang shes rab bsod nams nor gyis dbul/____/don nyams la sogs srid zhi'i dge legs kyi/____/'gal zlar gyur rnams khyod la gsol btab pas/____/dkar po'i phyogs kyi cha bzhin rgyas mdzad gsol/____/tshul khrims dag cing thos bsam sgom pa 'phel/____/mkhyen nus brtse ba'i yon tan rtsal chen rdzogs/____/rgyal ba kun gyi phrin las rtsal shugs 'chang /____/rje btsun nyid dang dbyer med mdzad du gsol/____/dus min 'chi ba'i g.yul las rab rgyal zhing /____/'chi med rdo rje'i srog gi ka ba brtan/__grub pa'i bdud rtsis lus sems stobs dpal rgyas/____/yid bzhin 'khor lo'i ngo bo sgrub tu gsol/____/ris med thub pa'i bstan pa dar zhing rgyas/____/bstan la gnod pa khro gnyer can gyis btul/____/bstan pa'i sbyin bdag mnga' thang rab 'phel te/____/rdzogs ldan gsar pa'i snang ba 'char gyur cig__/mdor na bdag la skyid sdug ci byung yang /____/rje btsun bcom ldan 'das ma nyid kyis ni/____/skad cig tsam yang 'bral ba med pa dang /____/bsam pa'i don kun 'bad med 'grub par shog__/ces pa'ang sgrol ma'i 'bangs chos kyi blo gros pas sa zla'i tshes 12la rdo rje gling du bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig__/__//__

Footnotes

Other Information