rong zom chos kyi bzang po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:00, 1 October 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་
Rongzom Chökyi Zangpo(1042 - 1136) 

Rongzom Chokyi Zangpo was an eleventh-century Tibetan translator, author, and exegete of Buddhist literature. Among his translations and commentarial works are important scriptures transmitted as part of the first and second period of Buddhist diffusion in Tibet. He is a seminal figure for the Nyingma, traditionally described as the last translator of the early translation period. His work as a translator and exegete is nevertheless also important to the later translation period and the so-called New Schools of Tibetan Buddhism. His prodigious literary output––including his early and influential commentary on Guhyagarbhatantra and his vociferous defense of Tibet's Dzogchen tradition––affirm his place as the first of the three luminaries of the Nyingma tradition, alongside Longchenpa and Ju Mipam Gyatso.

... read more at The Treasury of Lives

13 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 230.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porong zom chos kyi bzang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོགས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱུན་གྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཟབ་མོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 231-237.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porong zom chos kyi bzang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
14 1a - 7b3
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 238-241.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porong zom chos kyi bzang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Mending Rituals - bskang chog
8 1a - 4b2
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 242.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porong zom chos kyi bzang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrub
2 1a1 - 1b6
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 1-54.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
54 1a - 27b4
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 55.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 57-98.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
42 1a - 21b3
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 99-101.)
Author: mi pham rgya mtsho
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Revelations - gter maSmoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
3 1a1 - 2a4
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 103-109.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Mending Rituals - bskang chogRevelations - gter ma
7 1a - 4a3
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 111-112.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter ma
2 1a1 - 1b5
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 113-120.)
Author: Dudjom Rinpoche
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Fire Offerings - sbyin sregRevelations - gter ma
8 1a - 4b1
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 121-137.)
Author: mi pham rgya mtsho
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Activity Manual - las byangNotes - zin brisRecitation Manual - bsnyen yigRevelations - gter ma
17 1a - 9a2
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས་མངོན་པར་གཡོ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 193-199.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: rong zom chos kyi bzang po
Genre: Supplications - gsol 'debs 7 68a3 - 71a2

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) པཎ་ཆེན་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་
Name in Gyatsa (Wylie) paN chen rong zom chos kyi bzang po
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 518 to 519, folio 89b5 to 90a1
Biography
[edit]

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་བཞེས་པར་གྲགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་རྒྱུན་བྱུང་མིན་མ་ངེས། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ངོ་མཚར་ཅན་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ནོས་ཤིང་། རོང་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་འདིར་སྨོས་མ་དགོས་སོ།

[edit]

lo chen bai ro dngos byon gangs ri'i ljongs tsam na phul du byung ba'i paN+Di ta chen po rong zom chos kyi bzang pos kyang zab gter 'ga' zhig bzhes par grags kyang bar skabs nas rgyun byung min ma nges/_phyis 'dir rje bla ma mdo sngags gling par mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi gsang sgrub kyi gzhung ngo mtshar can yang gter du babs pa kho bos kyang skal pa bzang po'i dpyid du nos shing /_rong pa chen po'i rnam par thar pa ni rgya cher yongs su grags pas 'dir smos ma dgos so