rgya lo tsA ba rdo rje bzang po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:05, 24 January 2022 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་
Gya Lotsāwa Dorje Zangpo(b. 11th Century - ) 

6 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 11, 331-340.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang porgya lo tsA ba rdo rje bzang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
19 1a - 10a4
བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 1-82.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
82 1a - 41b4
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 83-94.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 1a - 6b5
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 95-113.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
19 1a - 10a1
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 115-131.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
17 1a - 18a2
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 133-149.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
17 1a - 18a3

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་
Name in Gyatsa (Wylie) rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 408 to 409, folio 34b6 to 35a5
Biography
[edit]

བལ་བོད་མཚམས་ནགས་མེ་ཤོར་མི་མང་ཚིག༔ པཱུརྞ་རྫ་རིར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་ནི། སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་བལ་བོད་མཚམས་ཀྱི་འཛུམ་ལང་དུ་རྒྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། འཕྲལ་སྐད་མཁྱེན་པས་ལོ་ཙཱར་ཐོགས། མཚན་དངོས་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཡིན། རྟེན་སྔགས་བཙུན། རྗེ་མར་པ་དང་དུས་མཚུངས། པཱུརྞ་རྫ་རི་སོགས་ནས་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་སོགས་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྐོར། མན་ངག་ལམ་རིམ། སྙིང་དུམ། རྩ་གནས་རབ་དབྱེ། ཆུང་དཔྱད་པདྨ་གཅེས་ཕྲེང་ལ་སོགས་པའི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཏོན་པར་བཤད། འོན་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་ད་ལྟ་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སོགས་མི་སྣང་ནའང་། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་གཞུང་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བདག་ཅག་ལའང་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་པ་ལྟར་གཏེར་མཛོད་རིན་པོ་ཆེར་བཞུགས།

[edit]

bal bod mtshams nags me shor mi mang tshig:_pUr+Na rdza rir sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston rgya lo tsA zhes bya ba 'byung:_zhes pa'i gter ston rgya lo tsA ni/_sangs rgyas bla ma'i yang srid de ma thag pa bal bod mtshams kyi 'dzum lang du rgya'i rigs su 'khrungs/_'phral skad mkhyen pas lo tsAr thogs/_mtshan dngos rdo rje bzang po yin/_rten sngags btsun/_rje mar pa dang dus mtshungs/_pUr+Na rdza ri sogs nas bla ma bstan gnyis skor gsum sogs bka' 'dus snying po'i skor/_man ngag lam rim/_snying dum/_rtsa gnas rab dbye/_chung dpyad pad+ma gces phreng la sogs pa'i gter kha mang po bton par bshad/_'on kyang thog sngas pas da lta dpe lung gi rgyun sogs mi snang na'ang /_gong du smos pa ltar bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par ye shes mkha' 'gros gter dpe dngos su bstsal pa ltar/_bla ma bstan gnyis skor gsum zab tig mthong ba rang grol gyi gzhung le'u brgyad pa ngo mtshar can gtan la phab cing bdag cag la'ang smin grol bka' drin bstsal pa ltar gter mdzod rin po cher bzhugs