nam mkha'i snying po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:25, 28 September 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་
Namkhai Nyingpo(b. 8th Century - ) 2 texts associated with this figure


Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་
Name in Gyatsa (Wylie) dge slong nam mkha'i snying po
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 375 to 378, folio 18a6 to 19b2
Biography
[edit]

།དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ནི། རུས་གནུབས། འཁྲུངས་ཡུལ་གཉལ་སྨད་ཉང་དཀར་མདའ་ཤམ་བུར་འཁྲུངས། མཁན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྟེན་དགེ་སློང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་དུས་མེ་ཏོག་ཡང་དག་ཐུགས་ལ་ཕོག་པས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརྙེས་ཏེ་ཉི་ཟེར་ལས་གཤེགས་བཞུད་མཛད། ལོ་ཙཱ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་སོགས་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་དང་མཇལ། དབང་དང་གདམས་པ་མང་པོ་གསན་ནས་བོད་དུ་བྱོན། བོན་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཕྲ་མས། རེ་ཞིག་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་བྱོན། སྐབས་ཤིག་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འཁོར། བྲག་དམར་ཞེས་བྱ་བའི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་ན། གཅུང་པོ་འཇིག་རྟེན་འཛིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཞིང་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་ས་བོན་མེད་དེ། སློབ་དཔོན་ལ་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ས་བོན་མེད་ན། ང་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ་ལ་ས་བོན་གང་ལས་འོང་། འོན་ཀྱང་འདི་གཏོར་ལ་སོ་ནམས་བྱེད་པ་བཞིན་གྱིས། མི་ལ་ངོ་ཚ་གསུངས་ནས་རྡེའུ་ཕད་བུ་གང་གནང་བ་དེ། གཅུང་པོས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་བྱས་པས། ཡུལ་མི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ལོ་ཐོག་སྐྱེས། ཡང་ལན་གཅིག་གནས་དེ་ནས། གཉལ་སྨད་ཀྱི་དགེ་རིའི་རྩེར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་བྱོན་པ་ན། ལམ་དུ་ཕྱག་ཕྲེང་ཟག་པ། ཉང་སྨད་མཁར་ཐང་དཀྱིལ་དུ་ལྷུང་བ། ནམ་མཁའ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་བླངས་པས། ས་ལ་ཕྱག་སོར་ལྔའི་རྗེས་བྱུང་བར་མེ་ཏོག་ལྔ་སྐྱེས། དེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་། འབྱུང་བ་བཞིའི་ལྷ་མོས་མཆོད་རྟེན་ལྔ་བཞེངས་པ་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། དགྱེ་རི་སྤྱང་དམར་ཕུག་པར་བཞུགས་སྐབས། དགྱེ་རིའི་འདབ་དེས་སྤེ་དྲིལ་གྱི་གཞོན་པ་མང་པོས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་ཁྱེར་ནས་རི་བལྟས་ལ་ཕྱིན་པ་ན། དགེ་སློང་དང་མཇལ། ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འཁོར་ཞུས་པས། འགྲོ་ཁར་བྱིན་རླབས་ཡིན་གསུངས་ནས། མི་རེ་ལ་རྡེའུ་དམར་པོ་འགའ་རེ་གནང་བས། ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཕོས། གཅིག་གིས་མདའ་དོང་དུ་བླུགས་ནས་འོངས། ཕྱིས་མདའ་བཏོན་པ་ན་གཡུ་ཐོན། སྔར་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡེའུ་གནང་བ་དེ་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས། གཞན་ཚོ་ལ་བཤད་པས། རྡེའུ་ཕོས་པར་འགྱོད་ནས། སླར་སློབ་དཔོན་ལ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། ཕུག་པའི་ནང་ན་སློབ་དཔོན་ནི་མེད་པར་སྤྱང་ཀི་དམར་པོ་ཞིག་མཐོང་བས། སྤྱང་དམར་ཕུག་པར་གྲགས། སྔར་གྱི་གཡུ་དེ་རྣམས་ལ་ཐོད་པ་དྲུག་དམར། རྩད་པོ་བརྒྱད་དཀར། སྐར་མ་མིག་བཞི་སོགས་གཡུ་མིང་ཅན་འགའ་བྱུང་བར་གྲགས། ཡང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཞིག་ཏུ། སློབ་དཔོན་ལ་ནང་རེ་བཞིན་བུད་མེད་ཞིག་གིས་ཞོ་རྫིའུ་རེ་ཕུལ་བས་སྐབས་ཤིག་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞོ་སྣོད་རྡེ་འུས་བཀང་ནས་གནང་བས་མོས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར་ཏེ་ཞག་འགའ་ཞིག་ནས་བལྟས་པ་རྡེའུ་ཐམས་ཅད་གཡུ་རུ་སོང་འདུག་ཟེར་བའང་སྣང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་ལ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡི་དམ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་ནས། ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་པོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕྱིས་སུ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་སོགས་གཏེར་སྟོན་ཅི་རིགས་པར་བྱོན། གསང་ཡུམ་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་པདྨ་གླིང་པའི་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོར་གསལ།

[edit]

dge slong nam mkha'i snying po ni/_rus gnubs/_'khrungs yul gnyal smad nyang dkar mda' sham bur 'khrungs/_mkhan po las rab tu byung /_rten dge slong /_slob dpon chen pos dbang bskur dus me tog yang dag thugs la phog pas grub pa'i mtshan ma brnyes te nyi zer las gshegs bzhud mdzad/_lo tsA legs par sbyangs nas rgya gar la byon/_slob dpon hU~M ka ra sogs paN grub mang po dang mjal/_dbang dang gdams pa mang po gsan nas bod du byon/_bon blon rnams kyi phra mas/_re zhig lho brag mkhar chur byon/_skabs shig 'khrungs yul gyi nye 'khor/_brag dmar zhes bya ba'i phug par bzhugs pa na/_gcung po 'jig rten 'dzin pa zhig yod pa de/_zhing la 'debs rgyu'i sa bon med de/_slob dpon la zhu bar phyin pas/_khyod 'jig rten pa la sa bon med na/_nga ri khrod 'grim pa la sa bon gang las 'ong /_'on kyang 'di gtor la so nams byed pa bzhin gyis/_mi la ngo tsha gsungs nas rde'u phad bu gang gnang ba de/_gcung pos kyang bka' bzhin byas pas/_yul mi gzhan las lhag pa'i lo thog skyes/_yang lan gcig gnas de nas/_gnyal smad kyi dge ri'i rtser nam mkha' la 'phur nas byon pa na/_lam du phyag phreng zag pa/_nyang smad mkhar thang dkyil du lhung ba/_nam mkha' nas rdzu 'phrul gyi phyag brkyangs nas blangs pas/_sa la phyag sor lnga'i rjes byung bar me tog lnga skyes/_de la mkha' 'gro sde lnga dang /_'byung ba bzhi'i lha mos mchod rten lnga bzhengs pa da lta yang yod/_dgye ri spyang dmar phug par bzhugs skabs/_dgye ri'i 'dab des spe dril gyi gzhon pa mang pos bza' bca' sna tshogs khyer nas ri bltas la phyin pa na/_dge slong dang mjal/_khong tshos tshogs 'khor zhus pas/_'gro khar byin rlabs yin gsungs nas/_mi re la rde'u dmar po 'ga' re gnang bas/_phal cher gyis phos/_gcig gis mda' dong du blugs nas 'ongs/_phyis mda' bton pa na g.yu thon/_sngar slob dpon gyis rde'u gnang ba de dngos grub yin par shes nas/_gzhan tsho la bshad pas/_rde'u phos par 'gyod nas/_slar slob dpon la dngos grub zhu bar phyin pas/_phug pa'i nang na slob dpon ni med par spyang ki dmar po zhig mthong bas/_spyang dmar phug par grags/_sngar gyi g.yu de rnams la thod pa drug dmar/_rtsad po brgyad dkar/_skar ma mig bzhi sogs g.yu ming can 'ga' byung bar grags/_yang lo rgyus gzhan zhig tu/_slob dpon la nang re bzhin bud med zhig gis zho rdzi'u re phul bas skabs shig slob dpon gyis zho snod rde 'us bkang nas gnang bas mos kyang dngos grub yin par shes nas khyim du khyer te zhag 'ga' zhig nas bltas pa rde'u thams cad g.yu ru song 'dug zer ba'ang snang /_lho brag mkhar chur dpal gyi phug ring la sogs par sgrub pa mdzad pas yi dam mang po'i zhal gzigs shing /_phyag rgya chen po'i rig 'dzin brnyes nas/_lus ma spangs par mkha' spyod du gshegs/_'di'i rnam 'phrul mang po byang chub gling pa dpal gyi rgyal mtshan dang /_phyis su rig 'dzin tshe dbang nor bu sogs gter ston ci rigs par byon/_gsang yum mkha' spyod grub pa shel dkar rdo rje mtsho'i rnam thar rgyas pa pad+ma gling pa'i bla ma nor bu rgya mtshor gsal