man+dA ra ba

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:25, 28 September 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མནྡཱ་ར་བ་
Mandāravā(b. 8th Century - ) 
Mandarava was one of the five principal consorts of Guru Rinpoche, she was an emanation of Dhatvishvari and a princess of Zahor. After leaving the palace out of disgust for samsara, and joining a nunnery, she met Guru Rinpoche who gave her teachings. When the king found out, he cast her into a pit of thorns and tried to burn Guru Rinpoche alive. But through his magical powers, Guru Rinpoche transformed the pyre into a lake. When the king had repented his actions and granted them pardon, Mandarava accompanied Guru Rinpoche to the Maratika cave, where through their accomplishment of long-life practice, they saw the Buddha Amitabha face to face and attained the level of a vidyadhara with power over life. (Source: Rigpa Wiki)8 texts associated with this figure


Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) དབྱིངས་ཕྱུག་མནྡྷ་ར་བ་
Name in Gyatsa (Wylie) dbyings phyug man+d+ha ra ba
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 398 to 400, folio 29b5 to 30b3
Biography
[edit]

།དབྱིངས་ཕྱུག་མནྡྷ་ར་བ་ནི། ཡབ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་དང་། ཡུམ་བཙུན་མོ་ཧའུ་ཀི་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་ཕོ་བྲང་རཏྣ་པུ་རིར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས་པའི་སྙན་གྲགས་ལ་བརྟེན། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཙུན་མོར་ཐོབ་ཤ་བྱས་ནའང་ངེས་འབྱུང་གི་ཐུགས་འདུན་བཟློག་ཏུ་མེད་པས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བདུན་གྱི་པུར་རྙེད་པ་ཡབ་ལ་ཕུལ་བས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་གཅེས་སྤྲས་སུ་བཟུང་། འདི་སྐབས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱར་གཟིགས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན། རིགས་བསླད་པར་དོགས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོས་གསོན་སྲེག་མཛད་པ་ན། མེ་ཕུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་གཡོ་བ་མེད་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲིད་ལྷ་ལྕམ་བཅས་ལྟོས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་ཟབ་ཆོས་ཞུས་པར་མནྡྷ་ར་བ་དང་རྒྱལ་བློན་ཉེར་གཅིག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ། རྒྱལ་བློན་ཐམས་ཅད་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་བཀོད། ལྷ་ལྕམ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་ཏེ་མཱ་ར་ཏི་ཀ་སྟེ་འཆི་བ་མཐར་བྱེད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་བརྟེན་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་ལམ་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཟུང་་་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་ཅིང་བོད་ཡུལ་དུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྐབས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་ཏེ་གུ་རུའི་བརྡའ་བསྟོད་དང་ཞུས་ལེན་གནང་བ་སོགས་པདྨ་བཀའ་ཐང་དུ་མང་ཙམ་གསལ། རྒྱས་པར་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་སུ་རྣམ་ཐར་རྐང་ཚུགས་པའང་ཡོད་པར་སྣང་། ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་རེར་མངའ་བདག་མར་པའི་སྐབས་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཅན། གཉན་ལོའི་སྐབས་རི་སུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ། རས་ཆུང་སྐབས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། གཞན་ཡང་མཻ་ཏྲི་པའི་ཡུམ་ཆུ་ཤིང་གི་སྙེམ་ཅན་དང་། མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མ་སོགས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་དང་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་བཞེད་མོད། ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ནི་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་སྐུ་དངོས་ནི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྲུབ་པས་ད་ལྟའང་བཞུགས་པར་ངེས་སོ།

[edit]

dbyings phyug man+d+ha ra ba ni/_yab za hor rgyal po gtsug lag 'dzin dang /_yum btsun mo ha'u ki gnyis kyi sras mor pho brang rat+na pu rir ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te 'khrungs pa'i snyan grags la brten/_rgya dkar nag gi rgyal po mang pos btsun mor thob sha byas na'ang nges 'byung gi thugs 'dun bzlog tu med pas chos sgor zhugs/_bram ze skye bdun gyi pur rnyed pa yab la phul bas yid bzhin nor bu lta bu'i gces spras su bzung /_'di skabs nas slob dpon chen pos gdul byar gzigs nas rjes su bzung ba la brten/_rigs bslad par dogs te slob dpon chen po rgyal pos gson sreg mdzad pa na/_me phung mtsho ru bsgyur pa'i rdzu 'phrul gyis rgyal blon 'khor bcas g.yo ba med pa'i dad pa la bkod/_rgyal pos kyang rgyal srid lha lcam bcas ltos med du phul nas zab chos zhus par man+d+ha ra ba dang rgyal blon nyer gcig 'khor dang bcas pa la bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i rgyud lung man ngag gi chos kyi char chen po phab/_rgyal blon thams cad rig 'dzin gyi sa la bkod/_lha lcam nyid phyag rgyar bzhes te mA ra ti ka ste 'chi ba mthar byed kyi brag phug tu mgon po tshe dpag med pa'i bskyed rdzogs la brten sgrub pa mdzad pas zhal mngon sum du gzigs te dbang bskur ba las yab yum gnyis kas lam mchog yongs su rdzogs pa'i tshe dbang rig 'dzin zung 'jug rdo rje'i sku brnyes pa'i tshul bstan par mdzad/_de lta bu'i tshul gyis 'phags pa'i yul du dngos dang brgyud nas 'gro ba'i don rlabs chen mdzad cing bod yul du khra 'brug gi chos 'khor chen po'i skabs rdzu 'phrul gyis gshegs te gu ru'i brda' bstod dang zhus len gnang ba sogs pad+ma bka' thang du mang tsam gsal/_rgyas par o rgyan gling pa'i bka' 'dus su rnam thar rkang tshugs pa'ang yod par snang /_phyis kyi lo rgyus 'ga' rer mnga' bdag mar pa'i skabs mi rus kyi rgyan can/_gnyan lo'i skabs ri sul gyi rnal 'byor ma/_ras chung skabs grub pa'i rgyal mo/_gzhan yang mai tri pa'i yum chu shing gi snyem can dang /_mkha' 'gro ni gu ma sogs kyang ye shes kyi mkha' 'gro 'di nyid kyi mtshan dang sku'i rnam 'gyur gzhan du bstan pa tsam du bzhed mod/_thugs rje'i sprul pa dang byin gyis brlabs par ni gdon mi za zhing sku dngos ni 'ja' lus rdo rje'i sku grub pas da lta'ang bzhugs par nges so