long po bsam gtan bde chen gling pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:12, 1 October 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
Longpo Samten Dechen Lingpa 

5 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 13, 44-56.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Deity: bka' brgyad
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
25 1a - 13a5
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 599.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a5
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 601-618.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
18 1a - 9b1
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 619-622.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Offering Substance Liturgies - mchod phreng
4 1a1 - 2b2
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 623-643.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
21 1a - 11a5

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
Name in Gyatsa (Wylie) bsam gtan bde chen gling pa
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 507 to 508, folio 84a2 to 84b3
Biography
[edit]

བོད་འདིར་རྒྱལ་པོའི་མིང་བཏགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ གངས་དང་སེང་གེ་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་པ་ལ་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མེད༔ བྱར་གྱི་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོང་པོ་འཇིམ་གར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཀོང་པོ་ཉང་ཁ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་གྲགས་པའང་དང་པོ་འདིས་བཏབ་པར་གསལ། བྱང་སྨད་ཇོ་བོ་བྲག་དཀར་ནས་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་ཆེན་པོ་དགུའི་ཡ་གྱལ་དུ་བགྲངས་པའི་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྐོར། དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ། བདུད་མགོན་ཞིང་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནའང་བར་སྐབས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བ་མེད་པར་སྣང་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་བོ། །དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་གསལ་བར་མ་ངེས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གྱི་བབས་ལ་བརྟགས་ན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ལ་བྱུང་བར་མངོན། འདི་ཉིད་ཕྱིས་སུ་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པས་དོན་ལ་གནས་མོད། འདིར་དཀྱུས་སུ་སྔར་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་བཀོད་ཅིང་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་པའི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།

[edit]

bod 'dir rgyal po'i ming btags brgya rtsa brgyad:_gangs dang seng ge las kyis 'brel ba yis:_'jig rten pa la bde ba skad cig med:_byar gyi brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bsam gtan gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bsam gtan bde chen gling pa ni/_'brog mi dpal gyi ye shes dang g.yu sgra snying po zung du 'jug pa'i rnam 'phrul long po 'jim gar steng du 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa'i tshul du bzhugs/_kong po nyang kha bde chen gling du grags pa'ang dang po 'dis btab par gsal/_byang smad jo bo brag dkar nas rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi skor dang /_gzhan yang bka' brgyad lugs srol chen po dgu'i ya gyal du bgrangs pa'i dregs pa kun 'dul gyi skor/_dpal mgon zhal bzhi pa/_bdud mgon zhing skyong yab yum gyi skor sogs spyan drangs na'ang bar skabs nas chos brgyud rgya cher byung ba med par snang mod/_phyis 'dir rje bla mar bka' brgyad dregs 'dul gyi rgyud lung man ngag yang gter du babs pa kho bos kyang skal bzang du thob bo/_/dus tshod snga phyi gsal bar ma nges kyang lo rgyus gzhan gyi babs la brtags na sangs rgyas gling pa'i sku tshe'i smad tsam la byung bar mngon/_'di nyid phyis su stag sham rdo rje yin par chos rje gling pa sogs kyis bzhed pas don la gnas mod/_'dir dkyus su sngar yongs grags ltar bkod cing gter chen stag sham pa'i rnam thar sa bon tsam 'og tu 'byung ba las shes par bya'o