gru gu yang dbang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:21, 1 October 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{PersonCall}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲུ་གུ་ཡང་དབང་
Drugu Yangwang(b. 12th Century - ) 17 texts associated with this figure


Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) གྲུ་གུ་ཡང་དབང་
Name in Gyatsa (Wylie) gru gu yang dbang
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 529 to 530, folio 95a4 to 95b4
Biography
[edit]

།མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ནི། མདོ་ཁམས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས། མཚན་ཡང་དབང་གཏེར་རམ་རྡོ་རྗེ་གཏེར་བཞད་རྩལ་དུ་གྲགས། སྤྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་གནོད་སྦྱིན་འབར། ལུང་གི་བཀའ་བབས་བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ། མན་ངག་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ཞེས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ཞིང་དུས་ཀྱང་མཚུངས། འདིས་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་ནས་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་གཉན་པོ་འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་ཁྲིད་བཅས་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་སྤ་གྲོའི་བྲག་མེ་ལྕེ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རྣམས་བར་སྐབས་འདིར་མཚན་ཙམ་ཡང་ནུབ་པ། མངའ་བདག་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐོར་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་བབས་ཤིང་མན་ངག་འགའ་ཞིག་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་་་་་་་་་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བཞག་པའོ།

[edit]

mnga' bdag chen po'i sprul pa'i cha shas gru gu yang dbang ni/_mdo khams gru gu'i yul du sku 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen por bzhugs/_mtshan yang dbang gter ram rdo rje gter bzhad rtsal du grags/_spyir rgyud kyi bka' babs snye mo zhu yas gnod sbyin 'bar/_lung gi bka' babs bla ma mnga' bdag chen po/_man ngag drag sngags kyi bka' babs gru gu yang dbang zhes gsum du grags pa'i ya gyal yin zhing dus kyang mtshungs/_'dis brag dmar 'om bu'i tshal nas phyi nang kun gyi gnyan po 'joms byed rtsal chen nyi zla nag po'i gdams skor spyan drangs pa'i dbang lung man ngag phyag khrid bcas pa'i rgyun da lta'i bar ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang rdzogs par nos shing /_khyad par spa gro'i brag me lce chad pa 'dra ba nas spyan drangs pa'i rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rgyud chen po man ngag las tshogs dang bcas pa'i skor rnams bar skabs 'dir mtshan tsam yang nub pa/_mnga' bdag rnam 'phrul pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu rgyud sgrub thabs sogs rgya che ba'i skor rnams mkha' 'gro gtad rgya'i tshul du dpe rnying dngos su babs shing man ngag 'ga' zhig gter ston chen po'i byin rlabs las yang gter gyi tshul du bka' babs pa bdag cag gis kyang legs par nos te yig cha gsar spel dang bsnyen sgrub sgrub chen sogs phyogs 'dir yang 'brel ba cung zad bzhag pa'o