JKW-KABUM-19-DZA-001-055

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:20, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་དུམ་བཏུས་སོགས།
Wylie title rje tshar chen rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho'i rnam thar dum btus sogs JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 55, Pages 425-427 (Folios 213a6 to 214a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje tshar chen rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho'i rnam thar dum btus sogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 425-427. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །རྗེ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སློབ་བཤད་བསྟན་པའི་ཉི་འོད་ཀུན་མཁྱེན་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་༡༢པར། ལུང་ལས། མཉན་ཡོད་གནས་དང་ཙམྤ་ཀ །ཝཱ་ར་ཎ་སཱི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་དྲུག་པོ་ནི། །དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་གྲགས། །ཞེས་འཕགས་ཡུལ་དང་། གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞིང་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ན་དུས་འཁོར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་བསྡུས་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས། དེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ན་རི་བོ་པོ་ཏ་ལ། ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་གཙུག་ལག་ཁང་། བྱང་ཕྱོགས་ན་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གྱི་བསྟི་གནས་ཤམྦྷ་ལ། དེར་མ་ཟད་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནས་འཛམ་གླིང་དབུས་མ་འདིར་རང་བྱུང་གི་གནས་༣༢ཡུལ་༢༤དུར་ཁྲོད་སོགས་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚར་བ་དེ། ཐོག་མར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བི་རཱུ་པ། ཨོ་རྒྱན་དུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྠཱ་བི་ར། རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་ཅིང་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་བོད་ཡུལ་དུའང་ཕེབས་པ་དྷརྨ་པཱ་ལ། ལྔ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་གཉིས་སྤངས་ཀྱིས་བཟུང་བའི་པཎ་གྲུབ་གྷ་ཡ་དྷ་ར། སྙེ་མོར་མང་དུ་ཁྱུང་པོའི་རིགས་ལས་ཡབ་སྟག་སྐྱེས་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཡབ་ཆོས་བོད་ཀྱི་བོན་གྱི་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ནས་བླ་མ་འབྱུང་གནས་སེང་གེ་ལས་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་གསན། དེ་ནས་རིན་ཆེན་གསེར་ཕྱེ་འཕངས་མེད་ཁྱེར། །གཅེས་པའི་སྲོག་ལ་མ་བལྟས་དཀའ་སྤྱད་ནས། །རྒྱ་དང་བལ་པོའི་ཡུལ་དུ་ལན་བདུན་ཕྱིན། །རྒྱ་གར་མཁས་པ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བསྟེན། །ཁྱད་པར་མཁས་ཤིང་གྲུབ་ཐོབ་ལྔ་བཅུ་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱད་འཕགས་རྣམ་བཞི་བསྟེན། །ལོངས་སྐུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ། །དངོས་སུ་ཆོས་གསན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གཉིས། །མཉེས་པར་བྱས་ནས་མཐར་ཐུག་གདམས་ངག་ཞུས། །ཞེས་པ་ལྟར་དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་དུ་ནཱ་རོའི་ལྕམ་ནི་གུ་མཇལ་ནས་ཆོས་དྲུག་གི་གདམས་པ་གསན། བླ་མ་ཡི་དམ་ལུང་བསྟན་པའི། །མཐར་ཐུག་གསུམ་གྱི་དུས་ལ་བབས། །ད་ནི་ཞིང་ཁམས་མཐར་ཐུག་པ། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་གཤེགས། གདུང་ལྷ་སྐུ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཕུང་པོར་སོང་། ། ༈
[edit]

rje tshar chen rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho'i rnam thar dum btus sogs/__ @#/_/rje tshar chen rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho grags pa rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam thar slob bshad bstan pa'i nyi 'od kun mkhyen lnga pa rin po ches mdzad 12par/__lung las/__mnyan yod gnas dang tsam+pa ka__/wA ra Na sI yangs pa can/__/rgyal po'i khab dang drug po ni/__/de dag grong khyer chen por grags/__/zhes 'phags yul dang /__gzhan yang shar phyogs na 'jam dpal gyi zhing ri bo rtse lnga/__lho phyogs dpal ldan 'bras spungs na dus 'khor ye shes sems dpa'i dkyil 'khor ma bsdus pa dngos su bzhugs pa sku gsung thugs kyi dkyil 'khor yongs rdzogs/__de'i lho phyogs rgya mtsho'i 'gram na ri bo po ta la/__nub phyogs na o rgyan he ru ka'i gtsug lag khang /__byang phyogs na chos rgyal rigs ldan gyi bsti gnas sham+b+ha la/__der ma zad rgyud sde chen po rnams nas 'dzam gling dbus ma 'dir rang byung gi gnas 32yul 24dur khrod sogs yod par bshad do/__/thams cad mkhyen pa tshar ba de/__thog mar 'phags pa'i yul du bi rU pa/__o rgyan du rdo rje rnal 'byor mas rjes su bzung ba'i s+thA bi ra/__rlung sems dbang thob cing gnas lnga rig pa'i paN+Di ta bod yul du'ang phebs pa d+harma pA la/__lnga rig pa shin tu mkhas shing gnyis spangs kyis bzung ba'i paN grub g+ha ya d+ha ra/__snye mor mang du khyung po'i rigs las yab stag skyes dang /__yum bkra shis skyid kyi sras su 'khrungs/__chung dus yab chos bod kyi bon gyi 'chad nyan mdzad/__de nas bla ma 'byung gnas seng ge las sems klong man ngag gi skor rnams gsan/__de nas rin chen gser phye 'phangs med khyer/__/gces pa'i srog la ma bltas dka' spyad nas/_/rgya dang bal po'i yul du lan bdun phyin/__/rgya gar mkhas pa brgya dang lnga bcu bsten/__/khyad par mkhas shing grub thob lnga bcu dang /__/rtsa ba'i bla ma khyad 'phags rnam bzhi bsten/__/longs sku drug pa rdo rje 'chang chen la/__/dngos su chos gsan ye shes mkha' 'gro gnyis/__/mnyes par byas nas mthar thug gdams ngag zhus/__/zhes pa ltar dur khrod so sa gling du nA ro'i lcam ni gu mjal nas chos drug gi gdams pa gsan/__bla ma yi dam lung bstan pa'i/__/mthar thug gsum gyi dus la babs/__/da ni zhing khams mthar thug pa/__/bde ba can gyi zhing du 'gro/__/zhes gsungs nas 'pho ba'i rnal 'byor gyis gshegs/__gdung lha sku ring bsrel gyi phung por song /___/__!_

Footnotes

Other Information