JKW-KABUM-19-DZA-001-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:20, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ལུང་བཏུས།
Wylie title 'jam dpal rtsa rgyud las lung btus JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 16, Pages 164-167 (Folios 82b5 to 84a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal rtsa rgyud las lung btus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 164-167. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་ཚེ་ཆུ་བོ་རབ་དག༷འ་བ། །བཟང་པོ་གསེར་ལྡན་འགྲམ་དག་ཏུ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཚོགས་ལ་སོགས། །འདུས་པ་དག་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས། ཡང་། ཡི་གེ་ད་དང་ལ་དང་པོར། །སྡོམ་བརྩོན་གང་ཞིག་རབ་གསུངས་དང་། །ཡི་གེ་ར་དང་བ་དང་པོར། །དགེ་སློང་གང་ཞིག་རབ་འབྱུང་གསུངས། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་པ། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ། ༈ དེ་ནས་ཡི་གེ་པ་དང་ཀ །དང་པོ་དག་ཏུ་བརྗོད་པ་དང། ཞེས་དང་། ཡི་གེ་ན་ཞེས་སྡོམ་བརྩོན་བསྒྲགས། །ཞེས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ཡི་གེ་ར། །དང་པོར་ཡི་གེ་བ་གྲགས་དང་། །སྟོན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིད་འོང་བྱེད། །བློ་ལྡན་དང་པོར་ཡི་གེ་མ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་སྦྱིན་གནས་འགྱུར། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཡང་བྱེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ལ་མངོན་བརྩོན་པས། །གྲགས་པ་འཛིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། སྔགས་དང་རྒྱུད་ལ་མངོན་བརྩོན་པ། །རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ལ་ཉེ་བར་གནས། །དེ་ཚེ་མི་བཟད་དུས་དག་ཏུ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡི་གེ་ཨ་མིང་བདག་ཉིད་ཆེ། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་བྱེད། །བློ་ལྡན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་བཀུར། །ཞེས་དང་། གཙོ་བོ་མྱ་ངན་མེད་པ་ཡི། །དེ་འོག་རྒྱལ་པོ་བྱུང་བ་ནི། །མྱ་ངན་བྲལ་ཞེས་རྣམ་པར་གྲགས། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱིས་སྤྱོད་པར་ལྡན། ། ༈ འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཀོ་སའི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དང་། །གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་གཞན། །རྒྱལ་རིགས་གཙོ་བོ་འཆར་བ་དང་། །དམག་བརྒྱ་པ་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། །ལག་བཟང་གཞུ་བཟང་ཞེས་བྱ་དང་། ཞེས་སོགས་ནས། འདི་དག་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་གསུངས། །ས་སྲུང་སྟོན་པ་མཆོད་བྱེད་པའོ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་མི་ཡི་མཆོག །སངས་རྒྱས་མངོན་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡང་དེ་ནས་ཆོས་ཐོས་ནས། །ཡུན་རིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཐོབ། །ངེས་པར་བྱང་ཆུབ་འདོད་ནས་ཀྱང་། །ཞི་ནས་ཞི་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མ་སྐྱེས་ཞེས་བྱའི་རྒྱལ་པོ་དེས། །ངེས་པར་བྱང་ཆུབ་གཞོལ་བར་གྱུར། །ཅེས་དང་། དེ་ཚེ་མི་ཟད་ཆེན་པོ་ཡི། །གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་ཅན་དུ་ནི། །མྱ་ངན་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་ས་ནི་སྐྱོང་བྱེད་པ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ནི་ཡིད་གཞུངས་རིམ་གྱིས་སུ། །རྙེད་པར་དཀའ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། །འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་འདི་ལ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱ་བ་བྱེད། །བྱང་གི་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ལྷ་ལྡན་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །གངས་ཅན་རི་ཡི་ནང་གནས་པའི། །རྒྱལ་པོ་མི་ཡི་ལྷ་ཞེས་པ། །ལི་ཙྪ་བི་རྣམས་རིགས་སུ་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །ཡང་། རྒྱ་ཡུལ་ཀུན་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་དབྱིག་གི་སྙིང་ཞེས་བྱ། །སྡེ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱང་ཆེ་བ་དང་། །བློན་པོ་རྒྱ་ཆེ་ཉིད་དང་ནི། །སྐྱེ་བོའི་རྩ་ལག་རབ་ཏུ་མང་། །ཀླ་ཀློས་བཏུད་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་དེ་གཙོར་བྱེད། །ཅེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་ཆེ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ནི་འོད་ཆེན་པོ། །མངོན་སུམ་དེ་ཡི་ཡུལ་དག་ན། །བྱིས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། གཞོན་ནུས་ཡོངས་སུ་བཤད་པ་ཡི། །རིག་པ་འདི་ནི་དེ་ཡུལ་དུ། །དེ་ནི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་འགྱུར་གྱི། །རིག་པ་གཞན་ནི་ནམ་ཡང་མིན། །ཞེས་དང་། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ནང་དག་ཏུ། །སཱ་ལའི་ནགས་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། བརྒྱ་ཡིས་གྲངས་ཀྱིས་བགྲང་བ་ཡི། །དེ་དག་བཅུ་ལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ཁྲི་ཡིན་ཏེ། །ཁྲི་བཅུ་ལ་ནི་འབུམ་ཕྲག་གཅིག །འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ལ་ས་ཡ་སྟེ། །ས་ཡ་བཅུ་ནི་བྱེ་བ་ཡིན། །བྱེ་བ་བཅུ་ལ་དུང་ཕྱུར་ཏེ། །དུང་ཕྱུར་བཅུ་ནི་ཐེར་འབུམ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །སྟོན་པའི་གསུང་རབས་སྟེང་དུ། །དུས་མཐར་འཇིག་རྟེན་ཉམས་པ་ན། །སྡོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་གྱིས་ནི། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་སོགས་རྒྱས་པར་ལུང་བསྟན་ཏོ།། །། ༈
[edit]

'jam dpal rtsa rgyud las lung btus/ rtsa rgyud las/__de tshe chu bo rab dgaX' ba/__/bzang po gser ldan 'gram dag tu/__/lha rnams kyi ni tshogs la sogs/__/'dus pa dag ni 'byung bar 'gyur/__/zhes sogs/__yang /__yi ge da dang la dang por/__/sdom brtson gang zhig rab gsungs dang /__/yi ge ra dang ba dang por/__/dge slong gang zhig rab 'byung gsungs/__/ston pa'i bstan pa gsal byed pa/__/'byung bar 'gyur ba the tshom med/___/__!_de nas yi ge pa dang ka__/dang po dag tu brjod pa dang/__zhes dang /__yi ge na zhes sdom brtson bsgrags/__/zhes dang /__de las gzhan pa yi ge ra/__/dang por yi ge ba grags dang /__/ston pa'i gzugs brnyan yid 'ong byed/__/blo ldan dang por yi ge ma/__/zhes dang /__de bzhin 'jig rten sbyin gnas 'gyur/__/srid pa gsum gyi mthar yang byed/__/sngags dang rgyud la mngon brtson pas/__/grags pa 'dzin par shes par bya/__/zhes dang /__sngags dang rgyud la mngon brtson pa/__/rgyal po'i lugs la nye bar gnas/__/de tshe mi bzad dus dag tu/__/'jig rten kun la 'byung bar 'gyur/__/zhes dang /__yi ge a ming bdag nyid che/__/ston pa'i bstan pa gces 'dzin byed/__/blo ldan yon tan kun gyis bkur/__/zhes dang /__gtso bo mya ngan med pa yi/__/de 'og rgyal po byung ba ni/__/mya ngan bral zhes rnam par grags/__/'jig rten chos kyis spyod par ldan/___/__!_'jam dpal rtsa rgyud las/__ko sa'i rgyal po gsal rgyal dang /__/gzugs can snying po de bzhin gzhan/__/rgyal rigs gtso bo 'char ba dang /__/dmag brgya pa ni yang dag 'byung /__/lag bzang gzhu bzang zhes bya dang /__zhes sogs nas/__'di dag rgyal po'i rigs su gsungs/__/sa srung ston pa mchod byed pa'o/__/shAkya seng ge mi yi mchog__/sangs rgyas mngon du lta bar 'gyur/__/de yang de nas chos thos nas/__/yun ring phun sum tshogs pa 'thob/__/nges par byang chub 'dod nas kyang /__/zhi nas zhi ba 'thob par 'gyur/__/zhes dang /__ma skyes zhes bya'i rgyal po des/__/nges par byang chub gzhol bar gyur/__/ces dang /__de tshe mi zad chen po yi/__/grong khyer me tog can du ni/__/mya ngan med ces bya ba yi/__/rgyal po sa ni skyong byed pa/__/zhes sogs nas/__de ni yid gzhungs rim gyis su/__/rnyed par dka' ba'i byang chub thob/__/'jam dpal rtsa ba'i rgyud las/__de bzhin gshegs pa'i bstan 'di la/__/rnam pa sna tshogs bya ba byed/__/byang gi phyogs la brten nas ni/__/de yi tshe na 'byung bar 'gyur/__/lha ldan yul zhes bya ba yi/__/gangs can ri yi nang gnas pa'i/__/rgyal po mi yi lha zhes pa/__/li ts+tsha bi rnams rigs su 'byung /__/zhes so/__/yang /__rgya yul kun la brten pa yi/__/rgyal po dbyig gi snying zhes bya/__/sde chen stobs kyang che ba dang /__/blon po rgya che nyid dang ni/__/skye bo'i rtsa lag rab tu mang /__/kla klos btud dang rnam par rgyal/__/ston pa'i bstan pa de gtsor byed/__/ces dang /__byang chub sems dpa' dpa' bo che/__/'jam pa'i dbyangs ni 'od chen po/__/mngon sum de yi yul dag na/__/byis pa'i gzugs kyis bzhugs pa yin/__/zhes dang /__gzhon nus yongs su bshad pa yi/__/rig pa 'di ni de yul du/__/de ni myur du 'grub 'gyur gyi/__/rig pa gzhan ni nam yang min/__/zhes dang /__kha ba can gyi nang dag tu/__/sA la'i nags ni yang dag 'byung /__/zhes dang /__brgya yis grangs kyis bgrang ba yi/__/de dag bcu la stong phrag gcig__/stong phrag bcu la khri yin te/__/khri bcu la ni 'bum phrag gcig__/'bum phrag bcu la sa ya ste/__/sa ya bcu ni bye ba yin/__/bye ba bcu la dung phyur te/__/dung phyur bcu ni ther 'bum yin/__/zhes sogs gsungs so/__/ston pa'i gsung rabs steng du/__/dus mthar 'jig rten nyams pa na/__/sdom brtson rgyal po'i tshul gyis ni/__/'byung bar 'gyur ba the tshom med/__/ces sogs rgyas par lung bstan to//____//__!

Footnotes

Other Information