JKW-KABUM-01-KA-004-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྐྱབས་གནས་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
Wylie title skyabs gnas rgyang 'bod kyi gsol 'debs byin rlabs myur stsol JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 34, Pages 496-497 (Folios 10b2 to 11a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. skyabs gnas rgyang 'bod kyi gsol 'debs byin rlabs myur stsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 496-497. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen byams pa bstan 'dzin gyis bskul ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos smras pa don dang ldan par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྐྱབས་གནས་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་གསུམ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ས་སྐྱ་པ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གསང་འཛིན་མངའ་བདག་ ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སོགས། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །སྙིང་ནས་འབོད་དོ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །འདི་ཕྱིར་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན༴ སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བ་རྟོགས་པར༴ དབང་བཞིས་རང་རྒྱུད་སྨིན་པར༴ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་དག་པར༴ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འཆར་བར༴ བསྐྱེད་རིམ་གསལ་སྣང་འགྲུབ་པར༴ རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར༴ མྱུར་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

skyabs gnas rgyang 'bod kyi gsol 'debs byin rlabs myur stsol/_ skyabs gnas rgyang 'bod kyi gsol 'debs byin rlabs myur stsol ces bya ba bzhugs so/__/bslu med skyabs kyi snying po rin chen gsum/__/bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong dang /__/'jam dbyangs sprul pa'i rnam rol sa skya pa/__/'jig rten mgon po ngor chen rdo rje 'chang /__/gsang 'dzin mnga' bdag _tshar chen chos kyi rje/__/'khor lo'i mgon po thar rtse rdo rje 'chang /__/'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po sogs/__/skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/snying nas 'bod do ye shes spyan gyis gzigs/__/bdag dang mkha' mnyam sems can ma lus kun/__/'di phyir bar do'i gnas skabs thams cad du/__/'bral med thugs rje chen pos rjes su zungs/__/srid las nges 'byung skye bar byin gyis rlobs/__/smon 'jug byang sems 'byongs par byin=__spros bral lta ba rtogs par=__dbang bzhis rang rgyud smin par=__dam tshig sdom pa dag par=__'khor 'das dbyer med 'char bar=__bskyed rim gsal snang 'grub par=___rdzogs rim ye shes skye bar=__myur du rnam mkhyen thob par byin gyis rlobs/__/gnas skabs su yang dam chos sgrub pa'i gegs/__/phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pa yis/__/rang gzhan don gnyis 'grub pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen byams pa bstan 'dzin gyis bskul ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos smras pa don dang ldan par gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information