JKW-KABUM-01-KA-004-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:03, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ལམ་ཟབ་བླ་མཆོད་ཕྱག་འཚལ་མཇུག་ཏུ་བཏོན་རྒྱུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་པ།
Wylie title lam zab bla mchod phyag 'tshal mjug tu bton rgyu gsal stong zung 'jug ces pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 30, Pages 494 (Folios 9b3 to 9b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. lam zab bla mchod phyag 'tshal mjug tu bton rgyu gsal stong zung 'jug ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 494. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ལམ་ཟབ་བླ་མཆོད་ཀྱི་ཕྱག་འཚལ་མཇུག་ཏུ་འདོན་ན་ལེགས་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས།།

ces pa 'di lam zab bla mchod kyi phyag 'tshal mjug tu 'don na legs zhes mkhyen brtse'i dbang pos bris

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༅། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བ་རྟོགས། །ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་སྒོམ༷་པ༷་ལམ་དུ་ཁྱེར། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད༷་རྣམ་པར༷་དག །དབང་བཞིའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ལམ་ཟབ་བླ་མཆོད་ཀྱི་ཕྱག་འཚལ་མཇུག་ཏུ་འདོན་ན་ལེགས་ཞེས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས།། །། ༈
[edit]

lam zab bla mchod phyag 'tshal mjug tu bton rgyu gsal stong zung 'jug ces pa/__

  1. /__/gsal stong zung 'jug spros bral lta ba rtogs/__/yengs med 'dzin med sgomaX paX lam du khyer/__/sdom pa gsum gyi kun spyodaX rnam paraX dag__/dbang bzhi'i 'bras bu tshe 'dir 'grub par shog__/ces pa 'di lam zab bla mchod kyi phyag 'tshal mjug tu 'don na legs zhes mkhyen brtse'i dbang pos bris//__//_!

Footnotes

Other Information