JKW-KABUM-01-KA-004-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:03, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཞེས་པ།
Wylie title bla ma dang o rgyan dbyer med la gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 29, Pages 493-494 (Folios 9a5 to 9b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma dang o rgyan dbyer med la gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 493-494. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་དགེ།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos spel ba dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་དངོས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་རྟོགས། །ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྐྱེ། །ཐུན་མོང་ལམ་རིམ་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཟིན། །སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར། །ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་དགེ། །
[edit]

bla ma dang o rgyan dbyer med la gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi zhes pa/__ phyogs bcu dus bzhi'i skyabs gnas thams cad kyi/__/sku gsum thugs yon phrin las 'dus pa'i dngos/__/rigs kun khyab bdag pad+ma 'byung gnas dang /__/dbyer med dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med rtogs/__/las 'bras yid ches 'khor bar nges 'byung dang /__/byang chub snying rje byang chub sems gnyis skye/__/thun mong lam rim 'byongs par byin gyis rlobs/__/bla ma'i byin rlabs don gyi brgyud pa zin/__/sems nyid gnyug ma'i gnas lugs mngon du gyur/_/yengs med 'dzin med nyams len mthar phyin nas/__/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos spel ba dge/__/

Footnotes

Other Information