JKW-KABUM-01-KA-004-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞེས་པ།
Wylie title rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs phyogs bcu'i zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 28, Pages 493 (Folios 9a3 to 9a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs phyogs bcu'i zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 493. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་ལྡན་ཀུན་དགའ་དང་། བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ།

zhes pa'ang dad ldan kun dga' dang /__byams pa phun tshogs kyi zhal ngor mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis smras pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་ཉིད། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མགོན་ཁྱོད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་ལྡན་ཀུན་དགའ་དང་། བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs phyogs bcu'i zhes pa/__ 'jam pa'i dbyangs sogs phyogs bcu'i rgyal kun gyi/__/sku gsung thugs kyi rdo rje'i ngo bor nyid/__/mkhyen brtse'i dbang po khyab bdag bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/mgon khyod bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes shing /__/bdag sogs byang chub snying por mchis kyi bar/__/'bral med rjes bzung phyi nang bar chad zhi/__/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dad ldan kun dga' dang /__byams pa phun tshogs kyi zhal ngor mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis smras pa dge/__//__!

Footnotes

Other Information