JKW-KABUM-01-KA-004-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:50, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་དང་སྒྲོལ་མ་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ།
Wylie title bla ma dang sgrol ma dbyer med la gsol 'debs dus gsum sangs rgyas ma JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 26, Pages 492-493 (Folios 8b5 to 9a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma dang sgrol ma dbyer med la gsol 'debs dus gsum sangs rgyas ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 492-493. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity sgrol ma
Colophon

།ཞེས་པའང་དབུ་མཛད་བསོད་རྒྱལ་མཆེད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།

zhes pa'ang dbu mdzad bsod rgyal mched kyi kha ton du 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡུམ་གྱུར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས། །ཕྱི་དང་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །བསམ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །ཕྱི་མ་བདེ་ཅན་ཞིང་ཁམས་སུ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དབུ་མཛད་བསོད་རྒྱལ་མཆེད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།
[edit]

bla ma la gsol 'debs smon tshigs dus gsum sangs rgyas/__ dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/yum gyur rje btsun sgrol ma dang /__/dbyer med rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/bdag dang mtha' yas sems can kun/__/'jigs pa brgyad dang bcu drug sogs/__/phyi dang nang gi 'gal rkyen kun/__/nye bar zhi bar byin gyis rlobs/__/mthun rkyen tshe bsod dpal 'byor rgyas/__/bsam sbyor thams cad chos bzhin 'grub/__/phyi ma bde can zhing khams su/__/byang chub thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dbu mdzad bsod rgyal mched kyi kha ton du 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis//__//_!

Footnotes

Other Information