JKW-KABUM-01-KA-004-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:03, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིགས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།
Wylie title bla ma la gsol 'debs smon tshigs dus gsum sangs rgyas JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 25, Pages 492 (Folios 8b2 to 8b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma la gsol 'debs smon tshigs dus gsum sangs rgyas. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 492. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་པ། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་སྣ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། །དམ་ཆོས་ལམ་དུ་ལོངས་པ་དང་། །ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ་དང་། །འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ཤར། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་རྟོགས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་སྒོམ་པ་གསལ། །སྡོམ་གསུམ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག །སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ། །འབྲེལ་ཚད་ཡིད་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །སྐལ་པ་བཟང་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །། ༈
[edit]

rtsa ba'i bla ma la gsol 'debs sh+lo ka gcig/ dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/mkhyen brtse nus gsum gcig bsdus pa/__/drin can rtsa ba'i bla ma la/__/snying nas gdung bas gsol ba 'debs/__/blo sna chos su 'gyur ba dang /__/dam chos lam du longs pa dang /__/lam gyi 'khrul pa zhi ba dang /__/'khrul snang ye shes chen por shar/__/'khor 'das dbyer med lta ba rtogs/__/bskyed rdzogs zung 'jug sgom pa gsal/__/sdom gsum spyod pa rnam par dag__/sku bzhi dbyer med 'bras bu thob/__/'brel tshad yid can ma lus kun/__/bde can zhing du dbugs dbyung nas/__/rang gzhan don gnyis lhun grub pa'i/__/skal pa bzang por byin gyis rlobs//__//_!

Footnotes

Other Information