JKW-KABUM-01-KA-004-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:00, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བསླབ་བྱ་བོ་དྷི་བྷ་དྲ་ལ་གནང་བ།
Wylie title gsung ngag rin po che'i lam rim dang 'brel ba'i gsol 'debs bslab bya bo d+hi b+ha dra la gnang ba JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 18, Pages 488-489 (Folios 6b6 to 7a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsung ngag rin po che'i lam rim dang 'brel ba'i gsol 'debs bslab bya bo d+hi b+ha dra la gnang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 488-489. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོདྷི་བྷ་དྲས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལྟར། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཏེ། གསོལ་འདེབས་བསླབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes dge slong dge ba'i bshes gnyen bod+hi b+ha dras tshul 'di lta bu zhig dgos zhes bskul ba ltar/__/gsung ngag rin po che'i lam rim mdor bsdus pa brjod byar byas te/__gsol 'debs bslab bya dang 'brel ba 'di'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་དང་། །དབྱེར་མེད་མཁྱེན༷་བརྩེའི༷་ཡེ་ཤེས་ཆེ་བརྙེས་པ། །མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཁོར་བའི་གནས་ཀུན་མེ་འོབས་ལྟ་བུར་མཐོང་། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་རྟོགས། །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པར་ཁོང་ཆུད་ནས། །བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བརྩོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་འབྱོངས། །ཞི་གནས་ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་ལྡང་། །ལྷག་མཐོང་ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །སྤྲོས་བྲལ་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབང་གི་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །གཞི་རྒྱུད་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་རྟོགས། །ལམ་རྒྱུད་རིམ་གཉིས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། །འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །བར་ཆད་ཀུན་ཞི་བསམ་སྦྱོར་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོདྷི་བྷ་དྲས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལྟར། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཏེ། གསོལ་འདེབས་བསླབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །། ༈
[edit]

gsung ngag rin po che'i lam rim dang 'brel ba'i gsol 'debs bslab bya bo d+hi b+ha dra la gnang ba/__ 'jaXm pa'i dbyangaXs sogs sras bcas rgyal kun dang /__/dbyer med mkhyenaX brtse'iX ye shes che brnyes pa/__/mkhas grub dbang po dpal ldan bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/'khor ba'i gnas kun me 'obs lta bur mthong /__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med rtogs/__/las 'bras bslu ba med par khong chud nas/__/blang dor tshul bzhin brtson par byin gyis rlobs/__/byams dang snying rje smon 'jug byang sems 'byongs/__/zhi gnas ting 'dzin rgya mtshor 'jug cing ldang /_/lhag mthong zab mo'i shes rab pha rol phyin/__/spros bral gnas lugs mthong bar byin gyis rlobs/__/dbang gi smin cing dam tshig rnam par dag__/gzhi rgyud 'khor 'das dbyer med lta ba rtogs/__/lam rgyud rim gnyis ye shes mngon du gyur/__/'bras rgyud sku bzhi 'grub par byin gyis rlobs/__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/rje btsun bla mas 'bral med rjes bzung ste/__/bar chad kun zhi bsam sbyor chos bzhin 'grub/__/don gnyis lhun gyis grub par byin gyis rlobs/__/zhes dge slong dge ba'i bshes gnyen bod+hi b+ha dras tshul 'di lta bu zhig dgos zhes bskul ba ltar/__/gsung ngag rin po che'i lam rim mdor bsdus pa brjod byar byas te/__gsol 'debs bslab bya dang 'brel ba 'di'ang bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig__//_!

Footnotes

Other Information