JKW-KABUM-01-KA-004-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:00, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྒྱ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་མྱུར་འབྱོན་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཅེས་པ།
Wylie title rgya chen sprul sku'i myur 'byon dkyil 'khor khyab bdag ces pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 17, Pages 488 (Folios 6b3 to 6b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (rgya chen sprul sku)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgya chen sprul sku'i myur 'byon dkyil 'khor khyab bdag ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 488. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་རྒྱ་ཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། ངོ་ཁུ་རི་ཁྲོད་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces rgya tshan sprul pa'i sku'i myur 'byon gsol 'debs smon lam dang bcas pa 'di'ang /__ngo khu ri khrod bla ma mchog gi thugs bzhed 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི། །སྤྲུལ་པའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བ་དང་། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་ཤོག །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མངོན་དུ་སྣང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྒྱ་ཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། ངོ་ཁུ་རི་ཁྲོད་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

rgya chen sprul sku'i myur 'byon dkyil 'khor khyab bdag ces pa/__ dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag 'khor lo'i mgon/__/ngag gi dbang phyug kun dga' lhun grub kyi/__/sprul pa'i zla snang myur du 'char ba dang /__/sku tshe brtan cing phrin las rgyas par shog__/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/chos skyong srung ma'i byin rlabs bden stobs kyis/__/rgyal ba'i myu gu'i sgyu 'phrul mngon du snang /__/bshad sgrub bstan pa yun ring 'bar gyur cig__/ces rgya tshan sprul pa'i sku'i myur 'byon gsol 'debs smon lam dang bcas pa 'di'ang /__ngo khu ri khrod bla ma mchog gi thugs bzhed 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sid+d+hi rastu//__//_

Footnotes

Other Information