JKW-KABUM-01-KA-004-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:59, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་མགོན་ས་སྐྱའི་རྩ་བརྒྱུད་ཅེས་པ།
Wylie title 'jam mgon sa skya'i rtsa brgyud ces pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 16, Pages 488 (Folios 6b1 to 6b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam mgon sa skya'i rtsa brgyud ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 488. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/prayer-to-sakya-gurus-deities
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་མགོན་ས་སྐྱའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་སྙིང་པོ་དཔལ་ལྡན་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །བདག་དང་བདག་གི་འབྲེལ་ཚད་ཡིད་ཅན་རྣམས། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། །ཕྱི་མ་བདེ་ཅན་དག་པའི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །།
[edit]

'jam mgon sa skya'i rtsa brgyud ces pa/__ 'jam mgon sa skya'i rtsa brgyud bla ma dang /__/yi dam snying po dpal ldan kye rdo rje/__/mkha' 'gro chos skyong nor lha'i tshogs rnams la/__/gus pas gsol 'debs ye shes spyan gyis gzigs/__/bdag dang bdag gi 'brel tshad yid can rnams/__/tshe 'dir tshe ring nad med nyams rtogs 'phel/__/phyi ma bde can dag pa'i zhing skyes nas/__/khams gsum 'gro kun 'dren par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so//__//

Footnotes

Other Information