JKW-KABUM-01-KA-004-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:59, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ།
Wylie title skyabs gnas kun 'dus zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 15, Pages 487-488 (Folios 6a4 to 6b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. skyabs gnas kun 'dus zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 487-488. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity rdo rje rnal 'byor ma
Colophon

།ཞེས་པའང་གདོང་དགོན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ངོར་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang gdong dgon chos 'khor gling gi dge slong kun dga' chos 'dzin gyi ngor gsol 'debs zhal gdams smon lam dang 'brel bar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདི་བློས་ཐོངས་ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་བས། །དབེན་པའི་གནས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །བླ་མའི་མོས་གུས་བཟོད་མེད་སྙིང་ལ་ཤར། །ཅིར་སྣང་ལྷ་དང་སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས། །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་དབྱིངས། །བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་གདོང་དགོན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ངོར་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

skyabs gnas kun 'dus zhes pa/__ skyabs gnas kun 'dus bla ma lhag pa'i lha/__/rdo rje rnal 'byor ma la gsol ba 'debs/__/tshe 'di blos thongs phyi ma don gnyer bas/__/dben pa'i gnas su byang chub sems bskyed nas/__/bla ma'i mos gus bzod med snying la shar/__/cir snang lha dang sgra grags sngags kyi dbyangs/__/rtog tshogs bde stong zung 'jug 'od gsal dbyings/__/bskyed rdzogs dbyer med nyams len la brten nas/__/sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang gdong dgon chos 'khor gling gi dge slong kun dga' chos 'dzin gyi ngor gsol 'debs zhal gdams smon lam dang 'brel bar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//_!

Footnotes

Other Information