JKW-KABUM-01-KA-004-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:59, 6 September 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཅེས་པ།
Wylie title pad+ma'i rgyal tshab ces pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 14, Pages 487 (Folios 6a2 to 6a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma'i rgyal tshab ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 487. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/praise-of-khyentse-wangpo
Colophon

།ཞེས་པའང་ནང་སོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་སེང་གེའི་ཞལ་འདོན་དུ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang nang so rdo rje 'dzin pa dbang phyug seng ge'i zhal 'don du nan tan chen pos rgyang ring mo nas bskul ba ltar mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་པའང་ནང་སོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་སེང་གེའི་ཞལ་འདོན་དུ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

pad+ma'i rgyal tshab ces pa/__ pad+ma'i rgyal tshab mdo sngags gling pa la/__/mi phyed rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/__/'di phyi bar do kun tu byin gyis rlobs/__/'gal rkyen kun zhi mchog thun dngos grub stsol/__/zhes pa'ang nang so rdo rje 'dzin pa dbang phyug seng ge'i zhal 'don du nan tan chen pos rgyang ring mo nas bskul ba ltar mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris pa dge/__//_!

Footnotes

Other Information