JKW-KABUM-01-KA-004-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཞེས་པ།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs dngos zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 13, Pages 486-487 (Folios 5b5 to 6a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam pa'i dbyangs dngos zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 486-487. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཞེས་པའང་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གན་མཛོད་འཆང་བ་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རེག་བྱ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བའི་ནང་དཀར་ཟུང་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་གནང་ལྟར། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang dpal sa skya pa'i rje btsun rin po che'i phrin las kyi gan mdzod 'chang ba sku zhabs 'jam dbyangs dbang rgyal rdo rjes lha rdzas kyi reg bya dang /__bkra shis pa'i rtags kyi re khAs bkra ba'i nang dkar zung bcas ched du bka' gnang ltar/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po rang nyid kyis smras ba don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་དངོས་རྗེས་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་འཛིན་མཁྱེན༷་དང་བརྩེ༷་བའི་དབ༷ང་པོ༷་ཆེ། །མཁས་ཀུན༷་དགའ༷་མཛད་བསྟན༷་པའི་རྒྱལ༷་མཚན༷་འཆང་། །དཔ༷ལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་བཟ༷ང་པོ༷ར་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་རུ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གན་མཛོད་འཆང་བ་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རེག་བྱ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བའི་ནང་དཀར་ཟུང་བཅས་ཆེད་དུ་བཀའ་གནང་ལྟར། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

'jam pa'i dbyangs dngos zhes pa/__ 'jaXm pa'i dbyangaXs dngos rjes btsun sa skya pa'i/__/bstan 'dzin mkhyenaX dang brtseX ba'i dbaXng poX che/__/mkhas kunaX dga'aX mdzad bstanaX pa'i rgyalaX mtshanaX 'chang /__/dpaXl ldan phrin las bzaXng poXr gsol ba 'debs/__/mgon khyod tshe mtha' yas pa'i ngo bor ru/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor ba dang /__/bdag sogs byang chub bar du rjes bzung nas/__/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dpal sa skya pa'i rje btsun rin po che'i phrin las kyi gan mdzod 'chang ba sku zhabs 'jam dbyangs dbang rgyal rdo rjes lha rdzas kyi reg bya dang /__bkra shis pa'i rtags kyi re khAs bkra ba'i nang dkar zung bcas ched du bka' gnang ltar/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po rang nyid kyis smras ba don dang ldan par gyur cig__/_!

Footnotes

Other Information