JKW-KABUM-01-KA-004-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:49, 30 November 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་ཞེས་པ།
Wylie title bla ma kun 'dus rje btsun zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 9, Pages 484-485 (Folios 4b2 to 5a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma kun 'dus rje btsun zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 484-485. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དད་དམ་རྨད་བྱུང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་ཕྱག་མཛོད་འགྱུར་མེད་དམ་ཆོས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang dad dam rmad byung lugs gnyis kyi mkhyen spyan yangs pa phyag mdzod 'gyur med dam chos kyis ched du bskul ba'i ngor/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་རྗེ་མཆོག །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་དང་དབྱེར་མེད་ཨོ༷་རྒྱན༷་ཆེན་པོ་ཡིས། །བྱིན་རླབས་ར༷ང་བྱུང༷་སྤྲུལ་པའི་རྡོ༷་རྗེ༷་འཛིན། །སྐྱབས་གནས་ཁྱོད་ལས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་བདག །ཉམ་ཐག་གདུང་བས་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །མགོན་ཁྱོད་དོན་དམ་སྐྱེ་འགགས་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་བསྡུས་པ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་གྱི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཉམས་པ་འདི་གཟིགས་སམ། །དེ་ཕྱིར་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྤྲུགས་ལ། །སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མྱུར་དུ་འཆར་བ་དང་། །གསན་བསམ་སྒོམ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ཡིས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །བདག་ཀྱང་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །རྣམ་གྲོལ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དད་དམ་རྨད་བྱུང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་ཕྱག་མཛོད་འགྱུར་མེད་དམ་ཆོས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

bla ma kun 'dus rje btsun zhes pa/__ bla ma kun 'dus rje btsun thod phreng rtsal/__/yi dam zhi khro sku gsung thugs su rdzogs/__/mkha' 'gro chos skyong yongs kyi tshogs rje mchog__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/gang dang dbyer med oX rgyanaX chen po yis/__/byin rlabs raXng byungaX sprul pa'i rdoX rjeX 'dzin/__/skyabs gnas khyod las gzhan du ma mchis bdag__/nyam thag gdung bas 'bod do brtse bas dgongs/__/mgon khyod don dam skye 'gags las 'das kyang /__/kun rdzob sprul pa'i snang brnyan bsdus pa yis/__/thub bstan spyi dang khyad par snga 'gyur gyi/__/bshad sgrub bstan pa nyams pa 'di gzigs sam/__/de phyir tshad med thugs rje'i rtsal sprugs la/__/sprul pa'i rnam rol myur du 'char ba dang /__/gsan bsam sgom dang 'chad rtsod rtsom pa yis/__/bstan dang 'gro ba'i phan bde rgyas mdzad gsol/__/bdag kyang 'di nas byang chub snying po'i bar/__/dpal ldan bla mas 'bral med rjes bzung zhing /__/'gal rkyen kun zhi bsam don chos bzhin 'grub/__/rnam grol go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dad dam rmad byung lugs gnyis kyi mkhyen spyan yangs pa phyag mdzod 'gyur med dam chos kyis ched du bskul ba'i ngor/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig__/_!

Footnotes

Other Information