JKW-KABUM-01-KA-004-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་མ།
Wylie title rje nyid la gsol 'debs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chen ma JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 8, Pages 483-484 (Folios 4a6 to 4b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje nyid la gsol 'debs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chen ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 483-484. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དམ་པའི་རིགས་སྐྱེས་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang dam pa'i rigs skyes karma phun tshogs yongs 'dus kyi ngor/__bya bral ba rang nyid kyis smras pa don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་། །པདྨས་རྗེས་བཟུང་གྲུབ་བརྙེས་མདོ་སྔགས་གླིང་། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བརྗིད་རྩལ་འཆང་བ། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་པད་བརྟན། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པར་ལྡན། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དམ་པའི་རིགས་སྐྱེས་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

rje nyid la gsol 'debs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chen ma/__ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chen mkhas pa'i dbang /__/pad+mas rjes bzung grub brnyes mdo sngags gling /__/kun bzang rdo rje'i gzi brjid rtsal 'chang ba/__/khyab bdag dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/yongs 'dzin dam pa bskal brgyar zhabs pad brtan/__/bdag sogs byang chub bar du rjes su bzung /__/tshul khrims dag cing thos bsam sgom par ldan/__/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang dam pa'i rigs skyes karma phun tshogs yongs 'dus kyi ngor/__bya bral ba rang nyid kyis smras pa don dang ldan par gyur cig__/

Footnotes

Other Information