JKW-KABUM-01-KA-003-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:54, 9 June 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འདོད་གསོལ།
Wylie title 'phags ma sgrol ma 'dod gsol JKW-KABUM-01-KA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 3, Text 2, Pages 453 (Folios 4a1 to 4a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma sgrol ma 'dod gsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 453. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity sgrol ma dkar mo
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-13-PA-042
Colophon

།འདོད་གསོལ་འདི་འབྲོམ་སྟོན་པའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།།

'dod gsol 'di 'brom ston pa'i gsung byin rlabs can yin par yongs su grags so

[edit]
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་ནི། །བདག་གི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་དང་། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས། །ནུས་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །མ་ལུས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད། །འཕགས་མ་ཁྱེད་ལ་དད་བྱེད་པ། །དེ་ལ་རྟག་ཏུ་བུ་བཞིན་དགོངས། །བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསོལ། །ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ཟླ་འདྲའི་མདོག །སྒེག་ཅིང་དུལ་བའི་ཆ་བྱད་ཅན། །གཟུགས་ལྡན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །མཛེས་པ་དར་གྱི་སྨད་གཡོགས་ཅན། །པདྨ་ཟླ་བའི་དབུས་གནས་སུ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཛད། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཛུམ་བག་ཅན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་པའི་ཡུམ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཁྱེད་ལ་ཆ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡིས། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །མི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ཞི་གྱུར་ཏེ། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །འདོད་གསོལ་འདི་འབྲོམ་སྟོན་པའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།། །། ༈
[edit]

'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum/__/yid bzhin 'khor lo tshe 'phel ma/__/lha mo khyod la gsol ba ni/__/bdag gi tshe yi bar chad dang /__/nad dang sdug bsngal thams cad las/__/nus ldan khyod kyis bskyab tu gsol/__/mchog dang thun mong dngos grub kun/__/ma lus bdag la gnang bar mdzod/__/'phags ma khyed la dad byed pa/__/de la rtag tu bu bzhin dgongs/__/bdag kyang khyod la gsol ba 'debs kyi/__/thugs rje'i lcags kyus gzung du gsol/__/lha mo sku mdog zla 'dra'i mdog__/sgeg cing dul ba'i cha byad can/__/gzugs ldan rin chen rgyan gyis spras/__/mdzes pa dar gyi smad g.yogs can/__/pad+ma zla ba'i dbus gnas su/__/zhabs gnyis rdo rje skyil krung mdzad/__/zhal gcig phyag gnyis 'dzum bag can/__/dus gsum sangs rgyas skyed pa'i yum/__/lha mo khyod la rtag tu 'dud/__/khyed la cha tsam bstod pa yis/__/bdag cag byang chub sgrub pa la/__/dus 'di nas bzung byang chub bar/__/mi mthun rkyen rnams zhi gyur te/__/mthun rkyen phun sum tshogs par shog__/'dod gsol 'di 'brom ston pa'i gsung byin rlabs can yin par yongs su grags so//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: